The America University Experience Today

01 ศูนย์พหุวัฒนธรรมและนโยบายการศึกษา ร่วมกับภาควิชาพื้นฐานและการพัฒนาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดเวทีบรรยายเรื่อง The America University Experience Today  โดยได้เชิญ Dr. Wendy Walker-Moffat University of California, Berkeley. นักวิจัยทุน Fulbright จากประเทศสหรัฐอเมริกา มาเป็นผู้บรรยายและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการเรียนต่อระดับอุดมศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกา  ซึ่งได้มุ่งเน้นที่ช่องทางในการเข้าศึกษาต่อและวิธีการในการสมัครเรียน พร้อมทั้งให้ข้อมูลด้านสถาบันการศึกษาที่ได้รับการยอมรับระดับสากล การจัดบรรยายในครั้งนี้มี อาจารย์ ดร.นันท์นภัส แสงฮอง เป็นผู้แปลเป็นภาษาไทย

02

Leave Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น