Line

ชื่อ – สกุล:             ครูวสันต์  สรรพสุขS001
รหัสนักศึกษา:         580252020
อาชีพปัจจุบัน:        รับราชการ (ครู)  โรงเรียนเชียงของวิทยาคม
ที่อยู่ปัจจุบัน:          156 หมู่ 20 ต.ต้า อ.ขุนตาล จ.เชียงราย 57340
เบอร์โทรศัพท์:        087-3037204
E-mail:                     wasan_sapphasuk@hotmail.com, wasan_sapphasuk@cmu.ac.th
การศึกษา
ปริญญาตรี:            คณะ ศึกษาศาสตร์   สาขา สังคมศึกษา   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปริญญาโท:            คณะ ศึกษาศาสตร์   สาขา นวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการการเรียนรู้   มหาวิทยาลัยรามคำแหง