Line

ชื่อ – สกุล:              ครูวัฒนา       คุณประดิษฐ์S01
รหัสนักศึกษา:         580252009
อาชีพปัจจุบัน:        รับราชการ (ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน)
ที่อยู่ปัจจุบัน:          204/1 ม. 12  ต.บ้านกาศ  อ.แม่สะเรียง  จ.แม่ฮ่องสอน  58110
เบอร์โทรศัพท์:       097-9379482
E-mail:                     wattana111@gmail.com
การศึกษา
ปริญญาตรี:            คณะ ศึกษาศาสตร์     สาขา ประถมศึกษา             มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปริญญาโท:            คณะ ศึกษาศาสตร์     สาขา การศึกษานอกระบบ   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

Line

ชื่อ – สกุล:              ครูกัลยา        เจนจิจะS02
รหัสนักศึกษา:         580251010
อาชีพปัจจุบัน:        รับราชการ (ครู)
ที่อยู่ปัจจุบัน:          91  หมู่ 4  บ้านเวียงสอง  อ.ทุ่งช้าง  จ.น่าน   55130
เบอร์โทรศัพท์:       087-1737776
E-mail:                      keawkanlaya@hotmail.com
การศึกษา  
ปริญญาตรี:            คณะ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  สาขา ภาษาไทย   มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง
ปริญญาโท:            คณะ ศึกษาศาสตร์   สาขา การสอนภาษาไทย   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

Line

ชื่อ – สกุล:               นายกิตติวินท์    เดชชวนากรS03
รหัสนักศึกษา:          580251013
อาชีพปัจจุบัน:        อาจารย์ติวเตอร์  สถาบันกวดวิชานอร์ทคาร์เด็ทตอวเตอร์
ที่อยู่ปัจจุบัน:          153/55  หมู่บ้านศิริพรโครงการ 1  ซอย 5  หมู่ที่ 8   ต.หนองจ๊อม  อ.สันทราย  จ.เชียงใหม่  50210
เบอร์โทรศัพท์:       097-1257754
E-mail:                      Kittiwin_1983@hotmail.com
การศึกษา
ปริญญาตรี:            คณะ ครุศาสตร์     สาขา สังคม           มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่
ปริญญาโท:            คณะ ศึกษาศาสตร์   สาขา เทคโนโลยีการศึกษา   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

Line

ชื่อ – สกุล:              อาจารย์ปุณิกา       อภิรักษ์ไกรศรีS04
รหัสนักศึกษา:         580251014
อาชีพปัจจุบัน:        อาจารย์ประจำคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
ที่อยู่ปัจจุบัน:           248  ม.2  ต.ปงผางคก  อ.ห้างฉัตร  จ.ลำปาง  52190  คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง
เบอร์โทรศัพท์:        080-5581107
E-mail:                      JAR_MAMIT@hotmail.com
การศึกษา 
ปริญญาตรี:             คณะ สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ สาขา สังคมสงเคราะห์ มหาวิทยาธรรมศาสตร์
ปริญญาโท:            คณะ สังคมสงเคราะห์ศาสตร์     สาขา นโยบายสวัสดิการสังคม  มหาวิทยาธรรมศาสตร์