Line

ชื่อ – สกุล:          นางทองเหรียญ  อินต๊ะพิงค์S1
รหัสนักศึกษา:    57252018
อาชีพปัจจุบัน:    รับราชการ   พนักงานครูเทศบาล
ที่อยู่ปัจจุบัน:      118 หมู 14 บ้านเจดีย์เจริญ ต.แม่แฝกใหม่  อ. สันทราย
จ.เชียงใหม่ 50290
เบอร์โทรศัพท์:    093-2289214
E- Mail:                   thongrian_dang@hotmail.com
การศึกษา
ปริญญญาโท:     ศึกษาศาสตรมหาบัญฑิต  (จิตวิทยาการศึกษาและแนะแนว)

 

Line

ชื่อ – สกุล:          นายสะอาด       คำตันS2
รหัสนักศึกษา:     570252020
อาชีพปัจจุบัน:    รับราชการ (ศึกษานิเทศก์)
ที่อยู่ปัจจุบัน:      36  หมู่ 6  ต.แม่ลอย  อ.เทิง  จ.เชียงราย
เบอร์โทรศัพท์:   081-9507307
E-mail:                   mr.ard@hotmail.com
การศึกษา
ปริญญาตรี:        คณะ ครุศาสตร์   สาขา เกษตรศาสตร์      วิทยาลัยครูเชียงราย
ปริญญาโท:        คณะศึกษาศาสตร์   สาขา บริหารการศึกษา   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

Line

ชื่อ – สกุล:          นางสปัญญ์นา    แก้วตาปีS3
รหัสนักศึกษา:    570252023
อาชีพปัจจุบัน:    รับราชการ
ที่อยู่ปัจจุบัน:      555/9 Thank place อาร์พาร์ทเม้น  ถ.ป่าตัน ต.ป่าตัน  อ.เมือง  จ.เชียงใหม่
เบอร์โทรศัพท์:   086-3690346, 089-8518195
E-mail :                   nop.sapann@yahoo.co.th
การศึกษา  
ปริญญาตรี:         คณะมนุษยศาสตร์   สาขา สารคดีศึกษา   มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
ปริญญาโท:        คณะครุศาสตร์  สาขา บริหารการศึกษา   มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

 

Line

ชื่อ – สกุล:           อาจารย์ภควดี    โอสถาพรS4
รหัสนักศึกษา:     570251018
อาชีพปัจจุบัน:    อาจารย์
ที่อยู่ปัจจุบัน:       41 ซ. 8  ถ.โชตนา  ต.ช้างเผือก  อ.เมือง  จ.เชียงใหม่  50300
เบอร์โทรศัพท์:    089-9978794
E-mail:                    pakawadee.osa@gmail.com
การศึกษา
ปริญญาตรี:         คณะ ศิลปกรรม   สาขา เซรามิกส์     สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
ปริญญาโท:         คณะศึกษาศาสตร์   สาขา อาชีวศึกษา    มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

Line

ชื่อ – สกุล:           อาจารย์พัฒนินทร์  ศุขโรจน์S8
รหัสนักศึกษา:     570251008
อาชีพปัจจุบัน:    อาจารย์
ที่อยู่ปัจจุบัน:       คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่
ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่
เบอร์โทรศัพท์:    081-6715202
E-mail:                    pattanis@gmail.com
การศึกษา 
ปริญญาตรี:         คณะมนุษยศาสตร์    สาขา การสื่อสารมวลชน     มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปริญญาโท:         คณะมนุษยศาสตร์    สาขา บรรณรักษ์ศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

Line

ชื่อ – สกุล:          อาจารย์เสาวลักษณ์       เรืองศรีS5
รหัสนักศึกษา:     570251012
อาชีพปัจจุบัน:    อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่
ที่อยู่ปัจจุบัน:      คณะคุรุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่
เบอร์โทรศัพท์:   086-1939388
E-mail:                   ja22ja22_7217@hotmail.com
การศึกษา 
ปริญญาตรี:         วิทยาศาสตร์  สาขา เทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ปริญญาโท:        ศึกษาศาสตร์   สาขา อาชีวศึกษา   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

Line

ชื่อ – สกุล:          นายลักษมณ์      บุญเรืองS7
รหัสนักศึกษา:     570252022
อาชีพปัจจุบัน:    ข้าราชการพลเรือน (สามัญ)  ตำแหน่ง ภัทรรักษ์ชำนาญการ
ที่อยู่ปัจจุบัน:      พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หริภุญไชย  122 ถ.อินทรยศ  ต.ในเมือง
อ.เมือง  จ.ลำพูน  51000
เบอร์โทรศัพท์:    083-4717722
E-mail :                  luxamen@hotmail.com
การศึกษา    
ปริญญาตรี:         คณะโบราณคดี   สาขา โบราณคดี      มหาวิทยาลัยศิลปกร
ปริญญาโท:        คณะบัณฑิตวิทยาลัย  สาขา โบราณคดีสมัยประวัติศาสตร์    มหาวิทยาลัยศิลปกร

 

Line

ชื่อ – สกุล:         ครูนันทวรรณ  วัฒนวราห์S6
รหัสนักศึกษา:    570252019
อาชีพปัจจุบัน:    ผู้อำนวยการโรงเรียนฉัตรพฤกษ์วิทยา
ที่อยู่ปัจจุบัน:      โรงเรียนฉัตรพฤกษ์วิทยา  เลขที่ 103/2  หมู่ 3   ตำบลศรีดงเย็น
อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่
เบอร์โทรศัพท์:    089-7838533
E-mail :                  watthanawara@yahoo.com
การศึกษา 
ปริญญาตรี:         คณะมนุษยศาสตร์   สาขา ภาษาเยอรมัน    มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปริญญาโท:         คณะอักษรศาสตร์   สาขา ภาษาและวรรณคดีเยอรมัน  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย