Multied ประสานความร่วมมือ ม.พายัพ

02

วัน พุธ ที่ 23 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558  เวลา  10.00 น.  อาจารย์ ดร.นันท์นภัส  แสงฮอง   และอาจารย์นันทวรรณ  วัฒนวราห์  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เข้าพบปะคณะผู้บริหารวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยพายัพ เพื่อแลกเปลี่ยนกรอบคิดตามแนวทางการพัฒนางานด้านพหุวัฒนธรรมศึกษา ในฐานะสถาบันการศึกษาที่เปิดรับนักศึกษาที่มีความหลากหลาย  โดยมีอาจารย์ชวาล มาลีหอม ผู้ช่วยคณบดีฯฝ่ายบริหาร วิทยาลัยนานาชาติ ให้การต้อนรับและร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นถึงประเด็นดังกล่าว

อาจารย์ชวาล มาลีหอม กล่าวว่า  “…..วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยพายัพได้เปิดรับนักศึกษาเข้ามาศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาจากประเทศต่างๆหลากหลายมาก ส่วนใหญ่แล้วนักศึกษาเหล่านี้จะถือพาสปอร์ตเพื่อยืนยันตัวตนและใช้สิทธิ์ในการเข้ามาศึกษาต่อ  แต่หากเราพูดถึงประเด็นบุตรหลานของแรงงานข้ามชาติที่เกิดและเติบโตในจังหวัดเชียงใหม่ ก็ยังคงเป็นประเด็นข้อถกเถียงกันอยู่ว่าเราจะเปิดโอกาสให้นักศึกษากลุ่มเหล่านี้เข้าถึงการศึกษาในระดับอุดมศึกษาได้อย่างไร   จริงๆแล้วเราอยากรับหมดแหละ เพียงแต่ว่าทางสถาบันเองก็อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกฎระเบียบที่เราจะต้องปฏิบัติตามและรับการประเมินด้วย จึงอาจยังเป็นประเด็นปัญหาที่เราต้องพูดคุยกันในวงกว้าง  และจะต้องประสานความร่วมมือกับหน่วยงานหลายๆหน่วยเข้ามาขับเคลื่อนนโยบายนี้ เพราะถือเป็นเป็นปัญหาระดับรัฐที่จะต้องมีการแก้ไขที่กฏหมาย หรือกฎระเบียบที่ปิดกั้นสิทธิทางการศึกษาของนักศึกษากลุ่มเหล่านี้……”

จากการร่วมพูดคุยในครั้งนี้ มีความเห็นตรงกันกับประเด็นการทำงานที่ศูนย์พหุวัฒนธรรมและนโยบายการศึกษา กำลังขับเคลื่อนอยู่หลายประการ ซึ่งทางมหาวิทยาลัยพายัพเองก็ได้ดำเนินการมาบ้างแล้ว แต่ไม่ได้หยิบยกขึ้นมาเป็นกรณีเท่านั้นเอง หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทางศูนย์พหุวัฒนธรรมและนโยบายการศึกษาจะได้ร่วมงานกัน ขับเคลื่อนงานด้านพหุวัฒนธรรมศึกษาและเปิดประเด็นใหม่ๆให้สังคมได้ร่วมกันขบคิดและหาทางออกอย่างสันติ

01ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นพหุวัฒนธรรมศึกษา

 

Leave Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น