LGBT

วัน พุธ ที่ 16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558 เวลา 13.00 น. อาจารย์นันท์นภัส  แสงฮอง  ภาควิชาพื้นฐานและการพัฒนาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  พร้อมด้วยนักศึกษาในกระบวนวิชาการศึกษาพหุวัฒนธรรม ลงพื้นที่ปฐมนิเทศเพื่อสร้างความร่วมมือกับศูนย์สตรีและภาควิชาสตรีศึกษา  Women’s Studies Center, Chiang Mai University (WSC)  ซึ่งตลอดภาคการเรียนนี้นักศึกษาจะเข้ามาศึกษา เรียนรู้ และทำความเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างองค์กร วิธีคิดในการทำงาน กระบวนการการทำงาน และประเด็นที่เกี่ยวข้องกับศูนย์สตรีศึกษา

ในการนี้ทางศูนย์ฯได้เชิญวิทยากรจากกลุ่ม LGBT มาร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องด้วย เนื่องจากกว่าการทำงานเพื่อต่อสู้ในเชิงแนวคิดต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายๆฝ่าย เพื่อเปิดมุมมองใหม่ให้กับสังคม ต้องการให้เกิดการยอมรับในความแตกต่าง ก้าวข้ามวิธีคิดแบบเดิมๆ เพราะกระแสการยอมรับทางเรื่องเพศภาวะเริ่มแพร่หลาย และกลายเป็นเรื่องที่ถูกให้ความสำคัญเป็นอย่างมากในโลกปัจจุบัน  โดยการจัดการเสวนาในครั้งนี้มีอาจารย์ ดร.อริยา เศวตามร์  อาจารย์ประจำศูนย์สตรีศึกษา มาให้การต้อนรับ กล่าวแนะนำศูนย์ตรีศึกษา และร่วมเปิดประเด็นพูดคุยในประเด็นต่างๆ

ศูนย์สตรีศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ถือได้ว่าเป็นศูนย์ที่ทำการศึกษา วิจัย ด้านสิทธิของผู้หญิงที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเลยก็ว่าได้ มีแหล่งข้อมูลในการศึกษาค้นคว้า และเอกสารตำราสำหรับนักศึกษา จึงสามารถเปิดทำการเรียนการสอนทั้งในระดับปริญญาตรี (วิชาเลือก)  ปริญญาโท และปริญญาเอก   หลายๆคนอาจจะยังไม่คุ้นเคยกับศูนย์สตรีแห่งนี้  วันนี้จึงของนำวิสัยทัศน์การดำเนินงานมาฝากซึ่งมีใจความว่า  “….The Center, with the academic support, attempts to promote gender equity and the women participation in development in various levels such as in local community, Mekong Sub-Region and international sections….”

Leave Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น