LGBT ในพหุวัฒนธรรมศึกษา

02

วัน อังคาร ที่ 6 ตุลาคม 2558  เวลา 13.00 น. ห้อง 4504  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  รองศาสตราจารย์ ดร.นงเยาว์  เนาวรัตน์   หัวหน้าภาควิชาพื้นฐานและการพัฒนาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  และในฐานะหัวหน้าศูนย์พหุวัฒนธรรมและนโยบายการศึกษา สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ได้ร่วมพบปะพูดคุยกับคุณมัจฉา พรอินทร์ (พี่เจี๊ยบ)  หัวหน้าโครงการสร้างสรรค์อนาคตเยาวชน และคุณมะลิวัลย์ เสนาวงษ์  นักวิจัยภาควิชาสตรีศึกษา  คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   ในการวางแผนการดำเนินงานประเด็น LGBT  โดยมี อาจารย์ ดร.นันท์นภัส  แสงฮอง   และอาจารย์นันทวรรณ  วัฒนวราห์  อาจารย์ผู้สอนกระบวนวิชาพหุวัฒนธรรมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมวางแผนกำหนดทิศทางการผลักดันประเด็น LGBT เข้าสู่กระบวนการเรียนการสอนของคณะศึกษาศาสตร์  เนื่องจากประเด็นดังกล่าวถือเป็นหนึ่งในความสนใจของกระแสโลกและกำลังถูกจับตามองจากนานาชาติ  อีกทั้งยังเป็นส่วนหนึ่งของพหุวัฒนธรรมศึกษา ที่อยู่ในพันธกิจหลักของศูนย์พหุวัฒนธรรมและนโยบายการศึกษาด้วย

03จากการร่วมพูดคุยสรุปได้ว่า จะเกิดการร่วมกันขับเคลื่อนประเด็นดังกล่าวนี้เข้าสู่กระบวนวิชาพหุวัฒนธรรมเป็นลำดับแรก  จัดหลักสูตรการอบรม และพัฒนาไปสู่คู่มือ เพื่อผลักดันให้เกิดขึ้นในระดับของหลักสูตรต่อไป  เมื่อพูดถึงประเด็น LGBT แล้ว อาจเป็นเรื่องใหม่ของสังคมไทย โดยเฉพาะในแวดวงการศึกษาของไทย ซึ่งยังไม่ค่อยถูกพูดถึงเท่าไหร่นัก จึงเป็นสิ่งที่น่าสนใจว่าหากนำประเด็นดังกล่าวเข้าสู่การเรียนการสอนในระดับโรงเรียนได้ จะช่วยให้ครูเข้าใจผู้เรียนมากยิ่งขึ้น และนำไปสู่การสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ที่เกิดการเคารพซึ่งกันและกันได้เป็นอย่างดี

01

Leave Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น