การเขียนแผนจัดประสบการณ์เรียนรู้: โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว เทศบาลนครแม่สอด จ.ตาก

การเขียนแผนจัดประสบการณ์การเรียนรู้พหุวัฒนธรรมศึกษา จำนวน 2 หน่วยการเรียนรู้ 1) บ้านของเราชาวพหุวัฒนธรรม 2) กินอยู่อย่างเราชาวพหุวัฒนธรรม

การประชุมกับตัวแทนสถานศึกษาและผู้ปกครอง

การประชุมกับตัวแทนสถานศึกษาและผู้ปกครองทั้งจาก โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว เทศบาลนครแม่สอด จ.ตาก, โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว จ.เชียงใหม่ และโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ เทศบาลเวียงเชียงของ จ. เชียงราย