เข้าร่วมฟังการนำเสนอผลงานกระบวนวิชาพหุวัฒนธรรมศึกษา (100310)

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2559 เวลา 10.00 – 19.00 […]

Read More เข้าร่วมฟังการนำเสนอผลงานกระบวนวิชาพหุวัฒนธรรมศึกษา (100310)
มกราคม 4th, 2017

นำเสนอข้อเสนองานวิจัย ณ สำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2559 ที่ผ่านมา รศ.ดร.นงเยาว์ เ […]

Read More นำเสนอข้อเสนองานวิจัย ณ สำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
มกราคม 4th, 2017

กิจกรรม ‘Pre-work shop งานวิจัยปฎิบัติการสร้างครูสู่ห้องเรียนพหุวัฒนธรรม’

  นักศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต […]

Read More กิจกรรม ‘Pre-work shop งานวิจัยปฎิบัติการสร้างครูสู่ห้องเรียนพหุวัฒนธรรม’
พฤศจิกายน 22nd, 2016

รศ.ดร นงเยาว์ เนาวรัตน์ หัวหน้าศูนย์พหุวัฒนธรรมและนโยบายการศึกษา ได้ให้การต้อนรับผศ. อรรถพล อนันตวรสกุล ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่่ยั่งยืน

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 10 กรกฎาคม 2559 ที่ผ่านมา รองศาสตราจ […]

Read More รศ.ดร นงเยาว์ เนาวรัตน์ หัวหน้าศูนย์พหุวัฒนธรรมและนโยบายการศึกษา ได้ให้การต้อนรับผศ. อรรถพล อนันตวรสกุล ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่่ยั่งยืน
กรกฎาคม 26th, 2016