บันทึก ข้อตกลง (MOU)ว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการโครงการ พัฒนาหลักสูตรความอ่อนไหวทางวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัย ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ศูนย์พหุวัฒนธรรมและนโยบายการศึกษา และโครงการปริญญาเอกสา … อ่านเพิ่มเติม บันทึก ข้อตกลง (MOU)ว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการโครงการ พัฒนาหลักสูตรความอ่อนไหวทางวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัย ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก