บันทึก ข้อตกลง (MOU)ว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการโครงการ พัฒนาหลักสูตรความอ่อนไหวทางวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัย ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ศูนย์พหุวัฒนธรรมและนโยบายการศึกษา และโครงการปริญญาเอกสาขาวิชาการศึกษา วิชาเอกพหุวัฒนธรรมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ทำบันทึก ข้อตกลง (MOU)ว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการโครงการ พัฒนาหลักสูตรความอ่อนไหวทางวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัย ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ร่วมกับสำนักงานเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัวตำบลแม่แฝกใหม่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 9 เดือน มีนาคม 2559

k qq

 

ภาพบรรยากาศทำบันทึก ข้อตกลง (MOU)ว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการ

โดยบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการฉบับนี้ทำขึ้น ณ สำนักงานเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว เลขที่ 999 หมู่ที่1 ตำบลแม่แฝกใหม่  อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 9 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2559 ระหว่าง สำนักงานเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัวตำบลแม่แฝกใหม่ อำเภอสันทราย   จังหวัดเชียงใหม่ โดย นายพงค์ศักดิ์ศิริ  นายกเทศมนตรีตำบลเจดีย์แม่ครัว กับรองศาสตราจารย์ ดร. นงเยาว์  เนาวรัตน์  ประธานโครงการปริญญาเอกสาขาวิชาการศึกษา วิชาเอกพหุวัฒนธรรมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์  และหัวหน้าศูนย์พหุวัฒนธรรมและนโยบายการศึกษา ต่างตระหนักถึงความสำคัญของการสร้างความร่วมมือด้านการพัฒนาหลักสูตรความอ่อนไหวทางวัฒนธรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัย ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและส่งเสริมความร่วมมือของเครือข่ายผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์กรภาครัฐและเอกชนเพื่อระดมสรรพกำลังในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเด็กปฐมวัย ทั้งสองฝ่ายจึงตกลงความร่วมมือ ดังนี้

         ข้อ 1  กรอบและแนวทางความร่วมมือ  ร่วมมือในการส่งเสริมสนับสนุนทางด้านการศึกษา การถ่ายทอดองค์ความรู้ การฝึกงานแก่บุคลากรทางการศึกษาตามที่ทั้งสองฝ่ายพิจารณาร่วมกันร่วมมือในการจัดทำโครงการพัฒนาหลักสูตรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดกองการศึกษา เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว และการใช้ทรัพยากรของทั้งสองฝ่าย อาทิ นักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญ  ข้อมูล  เครื่องมือ  อุปกรณ์  สถานที่  ตลอดจนปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา   เพื่อให้งานในโครงการพัฒนาหลักสูตรความอ่อนไหวทางวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัยของทั้งสองฝ่ายบรรลุเป้าหมาย

         ข้อ 2  หน้าที่ของหน่วยงาน   ศูนย์พหุวัฒนธรรมและนโยบายการศึกษาและโครงการปริญญาเอกสาขาวิชาการศึกษา วิชาเอกพหุวัฒนธรรมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะจัดให้มีบุคคลากร ได้แก่ คณาจารย์และนักศึกษา เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ทางวิชาการ         และจัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับคณะครูและบุคลากรที่สังกัดเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัวเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัวจะให้การสนับสนุนด้านงบประมาณ อำนวยความสะดวกในการออกปฏิบัติงานภาคสนามในชุมชนและจัดให้มีบุคลากรของสถานศึกษาเข้ามามีส่วนร่วม

        ข้อ 3  ระยะเวลาความร่วมมือทางวิชาการและอื่นๆ   “โครงการพัฒนาหลักสูตรความอ่อนไหวทางวัฒนธรรม” มีกำหนดระยะเวลา 1 ปี โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ลงนามความร่วมมือการเปลี่ยนแปลง แก้ไข ยกเลิก หรือขยายระยะเวลาความร่วมมือตามบันทึกข้อตกลงฉบับนี้  ต้องให้อยู่ภายใต้การพิจารณาและได้รับความยินยอมจากหน่วยงานทั้งสองฝ่าย

ทั้งนี้ หน่วยงานภายใต้ความร่วมมือจะสนับสนุนติดตามและประเมินผลการดำเนินงานเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ffdw ddww
ภาพมอบของที่ระลึกจากนายกเทศมนตรี

เอกสารบันทึกข้อตกลง(MOU) ว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการโครงการพัฒนาหลักสูตรความอ่อนไหวทางวัฒนธรรม

 

Leave Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น