ให้การต้อนรับ Dr.Thang Leng Leng

01 (1)วันที่  21   ตุลาคม  2558    รองศาสตราจารย์ ดร.นงเยาว์  เนาวรัตน์    หัวหน้าศูนย์พหุวัฒนธรรมและนโยบายการศึกษา  พร้อมด้วยอาจารย์ ดร.นันท์นภัส แสงฮอง  อาจารย์ประจำคณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  มีโอกาสให้การต้อนรับ  Dr.Thang Leng Leng   (Department of Japanese Studies)  จากมหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ (Singapore National University)  การพบปะพูดคุยครั้งนี้เพื่อแนะนำองค์กร และทำความรู้จักกันในเบื้องต้น  ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายการทำงานเชิงวิชาการและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างกัน   ทั้งนี้เองการสร้างความร่วมมือกับองค์กรภายนอกถือว่าเป็นหนึ่งในภารกิจของศูนย์พหุวัฒนธรรมและนโยบายการศึกษา ที่มุ่งให้เกิดเครือข่ายทางวิชาการในระดับชาติและนานาชาติ ในการขับเคลื่อนสังคมพหุวัฒนธรรมในภูมิภาค นับว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างนักวิชาการของทั้งสองประเทศ และคงมีโอกาสได้ร่วมงานกันในโอกาสต่อไป

Leave Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น