โครงการ ศึกษาประวัติศาสตร์ชุมชน เพื่อบูรณาการเข้าสู่พิพิธภัณฑ์มีชีวิต(ชุมชนวัดเกต)

01 (1)

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2558  อาจารย์นันทวรรณ วัฒนวราห์  คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  พร้อมด้วยนายนพดล  อยู่พรหมแดน  นักวิชาการศูนย์พหุวัฒนธรรมและนโยบายการศึกษา  สถาบันวิจัยสังคม  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ลงพื้นที่สังเกตการณ์ในเวทีทบทวนแนวคิดโครงการวิจัยชุมชน ตามโครงการ การสืบค้น ประวัติศาสตร์เพื่อสนับสนุนการสร้างคุณค่าให้กับมรดกทางกายภาพละวัฒนธรรมและการบูรณาการเข้าสู่พิพิธภัณฑ์มีชีวิตโดยชุมชน (ชุมชนวัดเกต) จังหวัดเชียงใหม่  โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมข้อมูลและสืบค้นประวัติศาสตร์ศิลปวัฒนธรรม และวิถีชีวิตในชุมชนในย่านวัดเกตโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน เพื่อนำไปออกแบบการจัดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในรูปแบบพิพิธภัณฑ์มีชีวิต และเพื่อเป็นการสร้างฐานข้อมูลและถ่ายทอดระบบรวบรวมและจัดการข้อมูลเชิงประวัติศาสตร์และการผลิตสื่อวัฒนธรรมให้กับชุมชน

ทั้งนี้ได้ให้ข้อสังเกตถึงการเก็บรวบรวมข้อมูลในมิติทางประวัติศาสตร์ ว่าควรอยู่บนหลักการที่คำนึงถึงความหลากหลายของชาติพันธุ์ในชุมชนวัดเกต ควรให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเก็บข้อมูลอย่างแท้จริง ไม่ควรหยิบยกประวัติศาสตร์ชุดเดิมที่เคยมีการศึกษากันมาเข้ามากำหนดความถูกต้องของข้อมูล มิฉะนั้นแล้วก็จะเป็นเพียงข้อมูลทางประวัติศาสตร์ที่ไม่สอดคล้องกับประวัติศาสตร์ชุมชน  การศึกษาประวัติศาสตร์ชุมชนจะต้องถูกดำเนินการไปพร้อมๆกับการทำความเข้าใจวัฒนธรรมดั้งเดิมอย่างละเอียด เพื่อให้ได้ข้อมูลที่แท้จริง และสร้างอัตลักษณ์ของชุมชนวัดเกตได้อย่างโดดเด่นเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวในโอกาสต่อไป

05

ดร. สิทธิณัฐ  ประพุทธนิติสาร หัวหน้าโครงการ

04 (1)

วางแผนกรอบระยะเวลาการทำงาน

03 (1)

กลุ่มศึกษาประเด็นทางประวัติศาสตร์

02 (1)

กิจกรรมแบ่งกลุ่มวางแผนกิจกรรม

Leave Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น