โครงการเวทีเสวนาวิชาการ หัวข้อ “พหุวัฒนธรรมเชิงวิพากษ์ในบริบทโลกศตวรรษที่ 21”

ศูนย์พหุวัฒนธรรมและนโยบายการศึกษา เข้าร่วมโครงการเวทีเสวนาวิชาการ หัวข้อ“พหุวัฒนธรรมเชิงวิพากษ์ในบริบทโลกศตวรรษที่ 21” เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2559 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ โดมี รศ.ดร.นงเยาว์ เนาวรัตน์  เป็นวิทยากรในการเสวนา โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการเมืองการปกครอง ชายแดนและอาณาบริเวณศึกษา การศึกษาและเพศ ผ่านมิติพหุวัฒนธรรมเชิงวิพากษ์

 

fff

iii

ภาพบรรยากาศเวทีเสวนาวิชาการ

โครงการเวทีเสวนาวิชาการ หัวข้อ “พหุวัฒนธรรมเชิงวิพากษ์ในบริบทโลกศตวรรษที่ 21” เป็นโครงการที่จัดขึ้นของThe group of comrades  สำหรับการเสวนานั้นเป็นการเสวนาที่อยู่บนฐานพหุวัฒนธรรมแบบวิพากษ์เป็นการทำความเข้าใจกับอัตลักษณ์ของคนผ่านบริบททางสังคมทำความเข้าใจถึงสิ่งต่างๆที่ซับซ้อนหลากหลายที่มีการมุ่งศึกษาวิเคราะห์ถึงอิทธิพลของสิ่งต่างๆทางสังคมที่ประกอบขึ้นเป็นตัวเรารวมทั้งการวิเคราะห์เกี่ยวกับความไม่เท่าเทียมที่ส่งผลกระทบต่อกลุ่มน้อยหลายกลุ่มที่ก่อตัวขึ้นภายใต้สถานการณ์ของโลกยุคสมัยปัจจุบันที่ย่างก้าวเข้ามาอยู่ในช่วงต้นศตวรรษที่ 21 โดยมีวิทยากรดังนี้

1.รศ.ดร.นงเยาว์ เนาวรัตน์ ศูนย์พหุวัฒนธรรมและนโยบายการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2.อาจารย์ ดร.เดชา ตั้งสีฟ้า คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

3.อาจารย์ ดร.ษัษรัมย์ ธรรมบุษดี วิทยาลัยสหวิทยากร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

4.ชานนท์ ยอดหงส์   นักเขียนและนักวิชาการอิสระ

dds

ผู้เข้าร่วมเสวนาร่วมแลกเปลี่ยน

www

รศ.ดร.นงเยาว์ เนาวรัตน์ มอบของที่ระลึกให้แก่ อาจารย์ ดร.เดชา ตั้งสีฟ้า

 

Leave Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น