โครงการวิจัยการพัฒนาหลักสูตรพหุวัฒนธรรมศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัยในพื้นที่ชายขอบ เป็นโครงการวิจัยที่จัดทำภายใต้ความร่วมมือระหว่าง ศูนย์พหุวัฒนธรรมและนโยบายการศึกษา สถบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว เทศบาลนครแม่สอด จังหวัดตาก, โรงเรียนอนุบาลเจดีย์แม่ครัว จังหวัดเชียงใหม่ และโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ เทศบาลเวียงเชียงของ จังหวัดเชียงราย โดยโครงการวิจัยในครั้งนี้ได้รับทุนสนับสนุนจาก สำนักคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)