โครงการวิจัย การพัฒนาหลักสูตรพหุวัฒนธรรมศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัยในพื้นที่ชายขอบ (Multicultural Curriculum Development for Early Childhood in Peripheral Area)

โครงการวิจัยการพัฒนาหลักสูตรพหุวัฒนธรรมศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัยในพื้นที่ชายขอบ เป็นโครงการวิจัยที่จัดทำภายใต้ความร่วมมือระหว่าง ศูนย์พหุวัฒนธรรมและนโยบายการศึกษา สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว เทศบาลนครแม่สอด จังหวัดตาก, โรงเรียนอนุบาลเจดีย์แม่ครัว จังหวัดเชียงใหม่ และโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ เทศบาลเวียงเชียงของ จังหวัดเชียงราย โดยโครงการวิจัยในครั้งนี้ได้รับทุนสนับสนุนจาก สำนักคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

โครงการวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 3 ประการ ประกอบไปด้วย ประการแรก เพื่อศึกษาสภาพปัญหา สถานะของหลักสูตรและการจัดประสบการณ์เรียนรู้ด้านพหุวัฒนธรรมศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัยในพื้นที่ชายของ ประการที่สอง เพื่อพัฒนาหลักสูตรพหุวัฒนธรรมศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัยในพื้นที่ชายของ และประการสุดท้าย เพื่อจัดทำคู่มือและสื่อการจัดประสบการณ์เรียนรู้ด้านพหุวัฒนธรรมศึกษา สำหรับเด็กปฐมวัยในพื้นที่ชายขอบ

โดยในส่วนนี้จะเป็นการสรุปภาพรวมกิจกรรมหลัก ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (PAR) ของโครงการวิจัยการพัฒนาหลักสูตรพหุวัฒนธรรมศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัยในพื้นที่ชายขอบ โดยจะเริ่มตั้งแต่กิจกรรมการแนะนำโครงการในพื้นที่วิจัย, การอบรมเชิงปฏิบัติการด้านพหุวัฒนธรรมศึกษาร่วมกันระหว่าง 3 พื้นที่วิจัย, การประชุมกับตัวแทนสถานศึกษาและผู้ปกครอง และกิจกรรมการเขียนแผนจัดประสบการณ์เรียนรู้ ซึ่งสามารถสรุปได้ดังหัวข้อต่อไปนี้

กิจกรรมการแนะนำโครงการพื้นที่วิจัย (คลิกลิงก์ด้านล่าง)

การอบรมเชิงปฏิบัติการด้านพหุวัฒนธรรมศึกษาร่วมกันระหว่าง 3 พื้นที่วิจัย
(คลิกลิงก์ด้านล่าง)

การประชุมกับตัวแทนสถานศึกษาและผู้ปกครอง  (คลิกลิงก์ด้านล่าง)

การเขียนแผนจัดประสบการณ์เรียนรู้ (คลิกลิงก์ด้านล่าง)

  • โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว เทศบาลนครแม่สอด จ.ตาก
  • โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว อ.สันทราย จ.เชียงใหม
  • การเขียนแผนจัดประสบการณ์เรียนรู้: โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเจดีย์เวียงเชียงของ อ.เชียงของ จ.เชียงใหม่