เสวนา “เด็กชายขอบในกรอบการศึกษา”

02

วันที่  21  ตุลาคม  2558     ณ ห้อง 4210 อาคาร 4  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศูนย์พหุวัฒนธรรมและนโยบายการศึกษา ร่วมกับกลุ่มพลเรียน คณะศึกษาศาสตร์    จัดการเสวนาในหัวข้อเรื่อง เด็กชายขอบในกรอบการศึกษา”  เพื่อมาร่วมหาคำตอบว่า “เราจะทำอย่างไรให้เด็กที่มีความหลากหลายทั้งทางด้านความคิด ด้านร่างกาย และด้านเชื้อชาติ สามารถมีพื้นที่ในการศึกษาได้มากขึ้น”  การเสวนาในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากร 3 ท่าน ได้แก่  นายสุริยา  แสงแก้วฟั่น   นักศึกษาปริญญาโท  คณะสังคมศาสตร์ มช.  และเป็นตัวแทนชมรมโกลบอลแคมปัสเชียงใหม่   นายวรวัส  สบายใจ  ตัวแทนจากกลุ่มละครมะขามป้อม  อาจารย์เชษฐภูมิ  วรรณไพศาล   คณะศึกษาศาสตร์  มช.  โดยมีอาจารย์นันทวรรณ  วัฒนวราห์  เป็นผู้ดำเนินรายการ

กุมภาพันธ์ 20th, 2016

ใส่ความเห็น