เสวนา “พหุวัฒนธรรมเชิงวิพากษ์ในบริบทโลกศตวรรษที่ 21”

12715520_221740824839255_2599902197296750862_n

ขอเชิญร่วมเวทีเสวนาวิชาการสาธารณะ
เรื่อง “พหุวัฒนธรรมเชิงวิพากษ์ในบริบทโลกศตวรรษที่ 21″
วัน เสาร์ ที่ 27 กุมพาพันธ์ พ.ศ. 2559
ณ ห้อง 803 อาคารอเนกประสงค์ วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
*******************************
วัตถุประสงค์ของการจัดงานครั้งนี้เพื่อ

1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการเสวนาเกิดความรู้ความเข้าใจเรื่อง “พหุวัฒนธรรมเชิงวิพากษ์ในบริบทโลกศตวรรษที่ 21″
2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการเสวนาเกิดความรู้ความเข้าใจและเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการเมืองการปกครอง ชายแดนและอาณาบริเวณศึกษา การศึกษาและเพศ ผ่านมิติพหุวัฒนธรรมเชิงวิพากษ์
3. เพื่อให้เกิดพื้นที่ของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้สนใจในชุมชนทางวิชาการ
4. เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง “พหุวัฒนธรรมเชิงวิพากษ์ในบริบทโลกศตวรรษที่ 21″ เพื่อเป็นฐานความรู้ทางวิชาการที่จะได้นำไปสู่การขับเคลื่อนในเชิงนโยบายด้านพหุวัฒนธรรมต่อไป
.
องค์กรร่วมจัดงาน
– The group of comrades
– วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
– ศูนย์พหุวัฒนธรรมและนโยบายการศึกษา สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Leave Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น