เวทีเสวนา “วิถีล้านนา” วันวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 11 ประจำปี 255

เมื่อวันที่ 3 – 4 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดงานวันวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 11 “วิถีวิจัย: กินดีอยู่ดี วิถีล้านนาไทย ใส่ใจสุขภาพ พลังงานสะอาด รักษ์สิ่งแวดล้อม” ณ สำนักบริการวิชาการ (Uniserv) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการวิจัย เผยแพร่นวัตกรรม สู่การนำไปใช้ประโยชน์ โดยเน้นนำเสนอ 3 กลุ่มยุทธศาสตร์การวิจัยเชิงรุก ได้แก่ Environment and Energy, Creative and Innovative Lanna และ Food and Health

ภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย อาทิเช่น การจัดแสดงนิทรรศการโครงการวิจัยเด่นและโปสเตอร์งานวิจัยของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ การบรรยายพิเศษโดยผู้ทรงคุณวุฒิ รวมไปถึงการสัมมนาและการนำเสนอผลงานวิชาการใน 3 กลุ่มข้างต้น ทั้งนี้รองศาสตราจารย์ ดร. นงเยาว์ เนาวรัตน์ หัวหน้าศูนย์พหุวัฒนธรรมและนโยบายการศึกษา และ ดร.วิชุลดา มาตันบุญ หัวหน้าศูนย์วิจัยสมทบและหัวหน้าศูนย์เรียนรู้ชาติพันธุ์ไทในล้านนา ได้ร่วมเสวนาเรื่อง “พหุวัฒนธรรมในล้านนา : อาหาร unseen” ในเวทีเสวนา “วิถีล้านนา” กลุ่มล้านนาสร้างสรรค์ (Creative Lanna) 

001

002

Leave Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น