เวทีระดับชาติครั้งที่ 3 ขบวนผู้หญิงปฏิรูปประเทศไทย – WeMove

เมื่อวันที่ 18 – 19 มิถุนายน ที่ผ่านมา ขบวนผู้หญิงปฏิรูปประเทศไทย – WeMove ร่วมกับ โครงการสตรีและเยาวชนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สมาคมติดตามการพัฒนาสตรีในประเทศไทย กลุ่มบูรณาการแรงงานสตรี และองค์กรเครือข่าย จัดเวทีระดับชาติครั้งที่ 3 ในหัวข้อ “ขบวนผู้หญิงร่วมกำหนดอนาคตประเทศไทย” ณ ห้องประชุมสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีในพระอุปถัมภ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ แขวงทุ่งสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร โดยงานนี้ รองศาสตราจารย์ ดร. นงเยาว์ เนาวรัตน์ หัวหน้าศูนย์พหุวัฒนธรรมและนโยบายการศึกษา ได้รับเชิญให้เป็นผู้ดำเนินการอภิปรายในหัวข้อ “ประชามติกับอนาคตของสังคมไทย”

อย่างไรก็ตาม ความเสมอภาคระหว่างเพศนั้นมิได้หมายความเฉพาะประชาชนหญิงและชาย แต่ยังหมายรวมถึงผู้ที่มีความแตกต่างหลากหลายทางเพศตามบันทึกเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550  ซึ่งคนทุกเพศล้วนเป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยตามหลักกฎหมายรัฐธรรมนูญ ฉะนั้นการจัดเวทีเพื่อพูดคุย วิเคราะห์ ไปจนถึงการวิพากษ์ และสร้างข้อเสนอต่อร่างรัฐธรรมนูญในนามของขบวนผู้หญิงปฏิรูปประเทศไทย จึงกระทำมาโดยตลอดต่อกรณีกระบวนการร่างรัฐธรรมนูญในสมัย คสช.IMG_1537IMG_1539 IMG_1538

อ้างอิง https://www.facebook.com/234994830170020/photos/a.235818773420959.1073741828.234994830170020/288369554832547/?type=3&theater

Leave Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น