เวทีระดมความคิดเห็นในหัวข้อ “การศึกษากับรัฐธรรมนูญ”

รองศาสตราจารย์ ดร.นงเยาว์ เนาวรัตน์  หัวหน้าศูนย์พหุวัฒ … อ่านเพิ่มเติม เวทีระดมความคิดเห็นในหัวข้อ “การศึกษากับรัฐธรรมนูญ”