เวทีนำเสนอบทเรียนพื้นที่ปฏิบัติการที่ดีด้านการจัดการศึกษาของชาวกะเหรี่ยง

01

ศูนย์พหุวัฒนธรรมและนโยบายการศึกษาร่วมกับเครือข่ายกะเหรี่ยงเพื่อวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม และศูนย์ศึกษาชาติพันธุ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดเวทีนำเสนอบทเรียนพื้นที่ปฏิบัติการที่ดีด้านการจัดการศึกษาของชาวกะเหรี่ยง ในวันที่ 16   กุมภาพันธ์  2559 ณ ห้อง 4509 ตึก 4 ชั้น 5  คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อร่วมกันติดตามความก้าวหน้าตามแนวทางการสนับสนุนการจัดการศึกษาในชุมชนกะเหรี่ยงตามมติ คณะรัฐมนตรี  3  สิงหาคม 2553 และกำหนดแนวทางในการขับเคลื่อนในก้าวต่อไป  โดยในงานได้รับเกียรติจาก  รศ.ดร.เกียรติสุดา ศรีสุข  คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มาเป็นประธานในพิธีเปิด

หลังจากนั้นเริ่มการเสวนาโดยให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงกับการจัดการศึกษา นำเสนอประสบการณ์ในการจัดการศึกษาของโรงเรียน  8 แห่งที่อยู่ในโครงการ โดยมี อาจารย์บุญจันทร์  จันหม้อ และอาจารย์อรพินทร์ กุศลรุ่งรัตน์ นำการบรรยาย  หลังจากนั้นเป็นการอภิปรายแลกเปลี่ยนเรื่อง “แผนและแนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติการที่ดีด้านการจัดการศึกษาของชาวกะเหรี่ยง” โดยมีวิทยากรดังรายนามต่อไปนี้อาจารย์สุรพงษ์ กองจันทึก  อาจารย์ชูพินิจ เกษมณี  อาจารย์สามารถ  ศรีจำนงค์ ดร.บรรเจอดพร สู่แสนสุข นางจันทร์ฉาย โนลอย  ดร.มาลี  สิทธิเกรียงไกร  บาทหลวงวินัย บุญลือ   และนางสาวกัลยา  เจนจิจะ เป็นผู้ดำเนินรายการ  ในช่วงท้ายของการเสวนาได้รับเกียรติจากพ่อหลวงจ่อนิ  โอ่โดเชา  ปราชญ์ชาวบ้าน เป็นผู้กล่าวปิดการประชุมเสวนา

02

บรรยากาศการเสวนาแลกเปลี่ยนเรื่อง แนวทางการขับเคลื่อนข้อเสนอเชิงนโยบายสู่การปฏิบัติ

03

ทีมงานจากศูนย์พหุวัฒนธรรมและนโยบายการศึกษาร่วมถ่ายภาพ
กับอาจารย์สุรพงษ์  กองจันทึก

Leave Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น