เครือข่ายภาคประชาสังคมเพื่อความเสมอภาคระหว่างเพศ

11
วันที่   13   ตุลาคม   2558  อาจารย์ ดร.นันท์นภัส  แสงฮอง  อาจารย์ประจำคณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  พร้อมด้วยนายนพดล  อยู่พรหมแดน   เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์พหุวัฒนธรรมและนโยบายการศึกษา  สถาบันวิจัยสังคม  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  เข้าร่วมการประชุมเพื่อสร้างเครือข่ายภาคประชาสังคมเพื่อความเสมอภาคระหว่างเพศ  (CSO For gender Equality Network)  ณ. ภาควิชาสตรีศึกษา คณะสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   การจัดการประชุมดังกล่าวเพื่อรวมตัวกลุ่มองค์กรที่กำลังขับเคลื่อนงานภาคประชาสังคม ซึ่งประกอบไปด้วย 10 องค์กร ได้แก่ โครงการร้างสรรค์อนาคตเยาวชน  โกลบอลแคมปัส เชียงใหม่  Rainbowl Dream  สหพันธ์คนข้ามชาติ  โครงการยุติธรรมเพื่อแรงงานข้ามชาติ  มูลนิธิเอ็มพลัส  กลุ่มสตรีไทใหญ่  MAP  ศูนย์สตรีศึกษา และศูนย์พหุวัฒนธรรมและนโยบายการศึกษา 
การพูดคุยกันในครั้งนี้ได้ข้อตกลงในการตั้งชื่อกลุ่มคือ กลุ่มเครือข่ายภาคประชาสังคมเพื่อความเสมอภาคระหว่างเพศ  (CSO For gender Equality Network)  ทั้งนี้เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนงานทางสังคมเพื่อการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น เกิดการยอมรับในความแตกต่างมากขึ้น และเคารพในความเป็นมนุษย์มากขึ้น
22
ร่วมพูดคุยในประเด็นความเท่าเทียมระหว่างเพศ
33
อาจารย์ ดร.นะนท์นภัส แสงฮอง  ร่วมให้ข้อมูลในที่ประชุม
55
พี่เจี๊ยบ โครงการสร้างสรรค์เยาวชนอนาคตเยาวชน
สรุปการประชุมและร่างโครงร่างโครงการคร่าวๆก่อนนำเสนอขอรับงบประมาณ
66
ร่วมถ่ายภาพหลังจากการประชุม

Leave Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น