ประวัติความเป็นมา

ศูนย์พหุวัฒนธรรมและนโยบายการศึกษา  สถาบันวิจัยสังคม  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พัฒนามาจากศูนย์สตรีล้านนา   ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 1991   โดย มีปณิธานส่งเสริมการศึกษาพหุวัฒนธรรมในประเทศไทยและมีเจตจำนงขับเคลื่อนการศึกษาให้เป็นพื้นที่การปฏิบัติการทางสังคมที่คำนึงถึงความแตกต่างหลากหลายทางวัฒนธรรม ชาติพันธุ์ และเพศภาวะ เสริมสร้างพลังอำนาจและตัวตนของผู้เรียนที่แตกต่างหลากหลายรวมทั้งมีเจตจำนงให้การศึกษาเป็นกระบวนการรังสรรค์ สันติภาพและประชาธิปไตยในสังคมไทยและในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง  MultiEd ทำงานผ่านการวิจัยจัดประชุมเสวนาวิชาการและสนับสนุนชุมชนวิชาการทุกระดับเพื่อให้การศึกษาเป็นพื้นที่ปฏิบัติการ สร้างการยอมรับความแตกต่างหลากหลาย ทางวัฒนธรรม  สร้างข้อเสนอเชิงนโยบายทางการศึกษาที่มุ่งเน้นการเปลี่ยนแปลง พัฒนาให้ดียิ่งขึ้น ยกระดับกระบวนความคิดทางสังคมให้เกิดความอ่อนไหวในเรื่องวัฒนธรรม ตลอดจนถึงการทำงานในเชิงเครือข่ายเพื่อเสริมสร้างสังคมแห่งการยอมรับในความแตกต่าง ความเสมอภาคและเท่าเทียมบนพื้นฐานของสิทธิมนุษยชน