P1
วิชาการศึกษาพหุวัฒนธรรมเบื้องต้น ได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่บรรจุเข้าไปในวิชาแกน (วิชาบังคับ) ของคณะศึกษาศาสตร์ ซึ่งนักศึกษาที่เข้ามาเรียนตั้งแต่ปีการศึกษา 2557 เป็นต้นไป จะต้องได้ลงเรียนกระบวนวิชาการศึกษาพหุวัฒนธรรมเบื้องต้น เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจถึงความหมายของการศึกษาพหุวัฒนธรรม  เข้าใจความหลากหลายของวัฒนธรรมที่มีอยู่ในสังคม โดยเฉพาะโรงเรียนที่ครูไปสอน ทั้งนี้เพื่อให้นักศึกษาครูมีความอ่อนไหวทางด้านพหุวัฒนธรรมและเข้าใจผู้เรียนมากขึ้น

ตัวอย่าง โครงสร้างกระบวนวิชา การศึกษาพหุวัฒนธรรม (Multicultural Education) 100310

 

P2

ศูนย์พหุวัฒนธรรมและนโยบายการศึกษา นอกจากการผลักดันกระบวนวิชาในหลักสูตรของปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่แล้ว ยังร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเรียนการสอนในระดับปริญญาโท โดยหัวหน้าศูนย์ฯได้เป็นกรรมการบริหารหลักสูตร และอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรดังนี้

1. หลักสูตรเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ปริญญาโท)   ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตร>>

2. หลักสูตรสตรีและเพศภาวะศึกษา คณะสังคมศาสตร์  (ปริญญาโทและปริญญาเอก)  ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตร>>

P3
จากการผลักดันให้เกิดกระบวนวิชาในคณะศึกษาศาสตร์แล้ว  ล่าสุดทางศูนย์พหุวัฒนธรรมและนโยบายการศึกษา ได้รับการยอมรับและเห็นชอบให้เปิดทำการสอนในหลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา  Doctor of Philosophy Program in Education  วิชาเอก การศึกษาพหุวัฒนธรรม  ซึ่งเป็นหลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2556 โดยมีปรัชญาการศึกษาที่ว่า ศาสตร์การศึกษาพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่าสู่สังคมอุดมปัญญา  จะสามารถรับนักศึกษาเข้าศึกษาได้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป

รายละเอียดของหลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา

กระบวนวิชาสำหรับวิชาเอก พหุวัฒนธรรมศึกษามีดังต่อไปนี้

054810 THEORIES IN MULTICULTURAL EDUCATION

054820 EDUCATIONAL THEORIES IN THE CONTEXT OF LANGUAGE AND SOCIOCULTURAL CHANGE

054821 PUBLIC POLICIES AND EDUCATION IN SOUTH EAST ASIA

054822 ALTERNATIVE EDUCATION

054870 RESEARCH METHODOLOGY IN MULTICULTURALISM AND EDUCATION