เสวนาพลเรียนเสวนาครั้งที่ 8 “การศึกษาในสังคมหลังสมัยใหม่”

เสวนาพลเรียนครั้งที่ 7 “การศึกษามีไว้ทำไมในศตวรรษที่ 21”

เสวนา:พหุวัฒนธรรมเชิงวิพากษ์ในบริบทโลกศตวรรษที่ 21

Neo – Marxism กับพหุวัฒนธรรม โดย อาจารย์ ดร. เก่งกิจ กิติเรียงลาภ

ภาพยนต์สั้นเรื่อง ความฝันอันหวังไว้ May dream come true

ภาพยนต์สั้นเรื่อง คุณครู Teach me, please

ภาพยนต์สั้นเรื่อง เด็กโข่ง My little elder brother

ภาษาแม่ต้นทุนการเรียนรู้ International Mother Language Day 2016 (Thailand)