สัมมนาเชิงปฏิบัติการและเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความเท่าเทียมยุติธรรมเพื่อยุติธรรมความรุนแรงต่อผู้หญิง เด็ก และ LGBTI

อาจารย์ ดร.นันท์นภัส แสงฮอง ตัวแทนศูนย์พหุวัฒนธรรมและนโ … อ่านเพิ่มเติม สัมมนาเชิงปฏิบัติการและเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความเท่าเทียมยุติธรรมเพื่อยุติธรรมความรุนแรงต่อผู้หญิง เด็ก และ LGBTI