สมาคมศูนย์รวมการศึกษาและวัฒนธรรมของขาวไทยภูเขาในประเทศไทย

วัน เสาร์ ที่ 5 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558 เวลา 09.00 น. อาจารย์ ดร.นันท์นภัส  แสงฮอง   และอาจารย์นันทวรรณ  วัฒนวราห์  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยนักศึกษาประจำกระบวนวิชา การศึกษาพหุวัฒนธรรม ลงพื้นที่ศึกษาภายใต้กระบวนวิชาการศึกษาพหุวัฒนธรรม ณ สมาคมศูนย์รวมการศึกษาและวัฒนธรรมของชาวไทยภูเขาในประเทศไทย (ศ.ว.ท./IMPECT)  เพื่อเรียนรู้และทำความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ขององค์กร ตลอดจนศึกษาประเด็นย่อยเกี่ยวกับชนเผ่าพื้นเมืองที่นักศึกษาสนใจ

สมาคมศูนย์รวมการศึกษาและวัฒนธรรมของขาวไทยภูเขาในประเทศไทย (ศ.ว.ท.) หรือ Inter Mountain Peoples’ Education and Culture in Thailand Association (IMPECT) เป็นองค์กรเอกชนพัฒนาชาวไทยภูเขา (ชนเผ่าพื้นเมือง) ได้ริเริ่มดำเนินงานมาตั้งแต่ปลายปี 2534 และเน้นการทำงานแทนชนเผ่าพื้นเมืองและเพื่อชนเผ่าพื้นเมือง ทั้งในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติอย่างแท้จริง โดยมีเป้าหมายหลักของการจัดตั้งเพื่อสนับสนุนให้ชนเผ่าพื้นเมืองใช้ “มิติคุณค่าทางวัฒนธรรมชนเผ่าพื้นเมือง” เป็นรากฐานในการพัฒนาองค์กรชุมชนและเครือข่ายตนเอง

ต่อมาองค์กรได้รับการจดทะเบียนเป็นสมาคมอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2536 และจัดให้มีกระบวนการเลือกตั้งตัวแทนสมาชิกสมาคม เข้ามาเป็นคณะกรรมการอำนวยการสมาคม เพื่อทำหน้าที่กำหนดนโยบายและทิศทางการพัฒนาขององค์กร โดยมีเจ้าหน้าที่สมาคม เป็นผู้ปฏิบัติงานในระดับต่าง ๆ ของสำนักงาน ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของชุมชนบนพื้นที่สูงและชนเผ่าพื้นเมืองอย่างแท้จริง

ปัจจุบันสมาคมได้เน้นการทำงานพัฒนาอย่างมีส่วนร่วมกับสมาชิกเครือข่ายชนเผ่าพื้นเมือง 10 กลุ่มชาติพันธุ์หลัก ซึ่งส่วนใหญ่อาศัยอยู่ทางภาคเหนือของประเทศไทย ได้แก่ กะเหรี่ยง คะฉิ่น ดาระอาง ไทใหญ่ ม้ง เมี่ยน ลีซู ละหู่ ลัวะ และอาข่า และเน้นการทำงานประสานความร่วมมือกับภาคีองค์กรทั้งภาครัฐและองค์กรพัฒนาเอกชน เพื่อสนับสนุนให้ชุมชนและเครือข่ายชนเผ่าพื้นเมือง มีความเข้มแข็งสามารถคุ้มครองสิทธิและกำหนดวิถีชีวิตตามกรอบวัฒนธรรมของตนเองได้อย่างมีศักดิ์ศรีต่อไป

การลงพื้นที่ในครั้งนี้ได้ตกลงทำความเข้าใจในการร่วมกันเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของกลุ่มนักศึกษาที่สนใจในประเด็นชาติพันธุ์ ซึ่งในอนาคตทางศูนย์พหุวัฒนธรรมจะยกระดับและพัฒนาความร่วมมือกับ IMPECT เพื่อขับเคลื่อนสังคมภายใต้ความหลากหลายของพี่น้องชนเผ่าพื้นเมืองต่อไป

Leave Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น