1. เพื่อวิจัยและบริการวิชาการในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับพหุวัฒนธรรมศึกษา (Multicultural Education)
2. เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับชุมชนและสถานศึกษา ในการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้บนฐานคิดพหุวัฒนธรรมศึกษา
3. เพื่อเชื่อมโยงการดำเนินงานวิจัยเข้ากับหลักสูตรการเรียน การสอน ในระดับปริญญาตรี โท และปริญญาเอก
4. เพื่อผลักดันนโยบายสาธารณะด้านการศึกษา และพหุวัฒนธรรม
5. เพื่อเผยแพร่และนำเสนอผลงานของศูนย์ในรูปแบบการเขียนบทความวิชาการและนำเสนอ ผลงานและจัดนิทรรศการในเวทีต่างๆ