ล้านนาคดีศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 1

01

วัน ศุกร์ ที่ 11 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558 เวลา 09.00 น.  อาจารย์ ดร.นันท์นภัส  แสงฮอง   และอาจารย์นันทวรรณ  วัฒนวราห์  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  พร้อมด้วยนายนพดล อยู่พรหมแดน  นักวิชาการประจำศูนย์พหุวัฒนธรรมและนโยบายการศึกษา สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  เข้าร่วมการประชุมสัมมนาวิชาการล้านนาคดีศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระดับชาติ ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2558  ณ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ทั้งนี้เพื่อนำองค์ความรู้ที่ได้จากการสัมมนามาเป็นข้อมูลในการเรียนการสอนสู่กระบวนวิชา พหุวัฒนธรรมศึกษา เพื่อนำไปสู่ความเข้าในในความหลากหลายทางวัฒนธรรม และเข้าใจบริบทในความแตกต่างทางสังคมมากยิ่งขึ้น ดังหัวข้อสัมมนาที่ว่า “ล้านนาในกระแสความเปลี่ยนแปลง”  ในช่วงท้ายจึงได้นำเอาคำกล่าวปาฐกถา ของศาสตราจารย์ ดร. อานันท์ กาญจนพันธุ์ มาฝากซึ่งมีใจความว่า
“…………..สังคมล้านนาที่เราพูดกันอยู่ในทุกวันนี้ เกิดจากการผสมผสานทางวัฒนธรรมมาตั้งแต่อดีต  ซึ่งความแตกต่างทางวัฒนธรรมเหล่านั้นจะนำไปสู่ความเข้มแข็งทางภูมิปัญญา  ตอนนี้เราต้องให้ความแตกต่างมันกลายเป็นพลัง ไม่ใช่ไปมองความแตกต่างเป็นปัญหา   การที่เรามองว่ามันเป็นปัญหาทำให้เราไม่ค่อยพัฒนา ซึ่งมันผิดกับแนวทางที่เราเคยทำมาในอดีต   ที่เรามาเป็นตัวตนปัจจุบันได้เพราะเราเคารพคนอื่นจนเป็นพลังขึ้นมา  การศึกษาล้านนาควรจะเป็นการศึกษาว่าเรามีพลังอะไร?  อยู่ที่ไหน?  พลังเหล่านั้นจะขับเคลื่อนสังคมเราให้ก้าวไปข้างหน้าได้อย่างไร?………”

06ภายนอกหอประชุมมีการแสดงวัฒนธรรมด้านการกินของชาวล้านนา
วัฒนธรรมด้านการแต่งกาย และอื่นๆ ซึ่งมีความน่าสนใจเป็นอย่างมาก

05

นิทรรศการทางด้านล้านนาคดีศึกษาในห้องประชุมใหญ่ทั้ง 8 ด้าน04ร่วมถ่ายภาพกับการจัดแสดงศิลปวัฒนธรรมของพี่น้องชาวไทใหญ่
อันประกอบไปด้วยสื่อแบบเรียน อักษรเขียนไทใหญ่ และอื่นๆ

03การเสวนาย่อยเรื่อง งานประเพณีไหว้พระธาตุ ครูบา และตำนานเมืองลื้อ
โดย รศ.สมหมาย เปรมจิตต์ พระสภาวุฒิ อภิสิทธิ์ ผศ.ดร.ขวัญชีวัน บัวแดง
อาจารย์เสาวรีย์ ชัยวรรณ และ ศ.อรุณรัตน์ วิเชียรเขียว นำเสวนาโดย อ.ดร.วสันต์ ปัญญาแก้ว

02เก็บเกี่ยวประสบการณ์เพื่อพัฒนางานทางวิชาการ

Leave Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น