ประสบการณ์การจัดการศึกษาบนฐานวัฒนธรรม

07

วันที่ 18 ตุลาคม 2558  ณ. ห้องประชุม 40 ปี  คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ศูนย์พหุวัฒนธรรมและนโยบายการศึกษา ร่วมกับภาควิชาพื้นฐานและการพัฒนาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดยอาจารย์ ดร.นันท์นภัส  แสงฮอง และอาจารย์นันทวรรณ วัฒนวราห์ อาจารย์ประจำกระบวนวิชาพหุวัฒนธรรมศึกษา (100310) ได้เชิญบาทหลวงวินัย บุญลือ  (สวนเจ็ดริน)   มาร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการจัดการเรียนรู้บนฐานของความหลากหลายทางวัฒนธรรม ในมิติของความเชื่อทางศาสนาและอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับผู้เรียน โดยในการจัดบรรยายดังกล่าวมีนักศึกษาในกระบวนวิชาพหุวัฒนธรรม คณะศึกษาศาสตร์  เข้าร่วมกว่า 100 คน ทั้งนี้เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ทำความรู้จักกับผู้นำการจัดการศึกษาบนฐานทางวัฒนธรรมเป็นสำคัญ ซึ่งบาทหลวงวินัย บุญลือ  เป็นหนึ่งในผู้ขับเคลื่อนงานด้านการศึกษามาโดยตลอด ไม่เพียงแค่ในระดับนโยบายแต่ยังทำงานในภาคประชาสังคมที่เสริมสร้างพลังของภาคประชาชนอีกด้วย

ในการนี้นักศึกษาผู้เข้าร่วมสัมมนาได้ร่วมแลกเปลี่ยน สอบถามข้อมูล เกี่ยวกับแนวคิดการจัดการศึกษาบนฐานของวัฒนธรรมของผู้เรียน เพื่อนำไปปรับใช้ในวิชาชีพครูในอนาคต

06

นักศึกษาตั้งใจฟังการบรรยายเป็นอย่างดี

05

อาจารย์นันทวรรณ วัฒนวราห์ กล่าวสรุปการบรรยายและเปิดประเด็นการแลกเปลี่ยน

04

01

เปิดการบรรยายด้วยการขับร้องเพลงปกาเก่อญอ

Leave Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น