ประชุมนักวิจัยร่วมในโครงการฯ ครั้งที่ 1/2558

001

ศูนย์พหุวัฒนธรรมและนโยบายการศึกษา  สถาบันวิจัยสังคม  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   จัดการประชุมนักวิจัยร่วมในโครงการพหุวัฒนธณรมและนโยบายการศึกษา   ครั้งที่ 1/2558  เมื่อวัน  จันทร์   ที่  2   เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2558  เวลา 11.00น. -13.00 น.  ณ. ห้องประชุมพหุวัฒนธรรมและชาติพันธุ์ไท เพื่อหารือและพิจารณากรอบการใช้จ่ายงบประมาณตามภารกิจของศูนย์ฯ  รวมทั้งโครงการวิจัยที่เตรียมยื่นขอรับทุนจากศูนย์พหุวัฒนธรรมและนโยบายการศึกษาในปีนี้  ตลอดจนสร้างความเข้าใจในเบื้องต้นเกี่ยวกับทิศทางการขับเคลื่อนงานของศูนย์ฯในอนาคต  การประชุมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประชุม 6 ท่านได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.นงเยาว์  เนาวรัตน์, รองศาสตราจารย์ ดร.ชรินทร์  มั่งคั่ง, อาจารย์ ดร.อริยา  เศวตามร์, ดร.วิชุลดา  มาตันบุญ,อาจารย์ ดร.นันท์นภัส  แสงฮองและนายนพดล  อยู่พรหมแดน

003

ร่วมแลกเปลี่ยนความเห็นในประเด็นเกี่ยวกับระเบียบการใช้จ่ายงบประมาณและอื่นๆ

002

กรรมการศูนย์ฯแต่ละท่านแนะนำตัวและสังกัด

Leave Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น