ประชาสัมพันธ์งานเสวนาการศึกษาเชิงวิพากษ์

เชิญร่วมเสวนาชุดการศึกษา: ประชาธิปไตย การกดขี่ และการวิพากษ์ โดยครั้งนี้เสวนาในหัวข้อ ‘การศึกษาเชิงวิพากษ์’ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. นงเยาว์ เนาวรัตน์ และ ดร. วัฒนา อัครพาณิช เป็นผู้ร่วมเสวนา ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 26 ตุลาคม นี้ เวลา 13.00 น. – 16.00 น.  ณ ห้อง EB4509 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

img_3878