บุคลากร

หัวหน้าศูนย์พหุวัฒนธรรมและนโยบายการศึกษา

การศึกษา
– Doctor of Philosophy (Development Studies) University of Leeds, United Kingdom
สม.ม. (สังคมวิทยาและมนุษยวิทยา), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศ.บ. (เศรษฐศาสตร์), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.นงเยาว์ เนาวรัตน์

การศึกษา
– ศษ.ด. (หลักสูตรการสอนสังคมศึกษา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
– Dip.in Social Studies Kyoto University of Education
– ศ.ม. (การสอนสังคมศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
– ศ.บ. (สังคมศึกษา) วิทยาลัยครูบุรีรัมย์

รองศาสตราจารย์ ดร.ชรินทร์ มั่งคั่ง

การศึกษา
– Doctor of Philosophy (Educational Policy Studies) University of Illinois at Urbana-Champaign, USA
– M.A. Educational Policy Studies, University of Illinois at Urbana-Champaign, USA
– บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ) มหาวิทยาลัยแม่โจ้

อ.ดร.นันท์นภัส แสงฮอง

การศึกษา
– ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต (พัฒนาสังคม) มหาวิทยาลัยนเรศวร
– ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การศึกษานอกระบบ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
– ศิลปศาสตรบัณฑิต (การพัฒนาชุมชน) วิทยาลัยครูเชียงราย

ดร.วิชุลดา มาตันบุญ

2018-08-17-190431-img_2195re

-.

.ดร.พิสิษฏ์ นาสี

ติดต่อเรา

ศูนย์ความเป็นเลิศ พหุวัฒนธรรมและนโยบายการศึกษา สถาบัยวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เลขที่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200  โทร: 053-943608 ต่อ 2590