รองศาสตราจารย์ ดร.นงเยาว์ เนาวรัตน์
(หัวหน้าศูนย์พหุวัฒนธรรมและนโยบายการศึกษา)

มือถือ :      086-9237114Aj0
โทรศัพท์ : 053-944219  โทรสาร :  053-944219
E-mail :     nyayee@hotmail.com
การศึกษา
– Doctor of Philosophy (Development Studies) University of Leeds,                              United Kingdom
– สม.ม. (สังคมวิทยาและมนุษยวิทยา), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
– ศ.บ. (เศรษฐศาสตร์), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

Line2

Aj1

รองศาสตราจารย์ ดร.ชรินทร์ มั่งคั่ง
(นักวิจัยร่วม)

มือถือ :       081-8851700
โทรศัพท์ :  053-944223   โทรสาร : 053-221283
E-mail : Charinm@chiangmai.ac.th
การศึกษา
– ศษ.ด. (หลักสูตรการสอนสังคมศึกษา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
– Dip.in Social Studies Kyoto University of Education
– ศ.ม. (การสอนสังคมศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
– ศ.บ. (สังคมศึกษา) วิทยาลัยครูบุรีรัมย์

Line2

Aj2

ดร.วิชุลดา  มาตันบุญ
(นักวิจัยร่วม)

มือถือ :  086-1952202
โทรศัพท์ :  053-924566   โทรสาร :  053-924566
E-mail :  Vichu.m@hotmail.com
การศึกษา
– ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต (พัฒนาสังคม) มหาวิทยาลัยนเรศวร
– ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การศึกษานอกระบบ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
– ศิลปศาสตรบัณฑิต (การพัฒนาชุมชน) วิทยาลัยครูเชียงราย

Line2

Aj3อาจารย์ ดร.อริยา  เศวตามร์
(นักวิจัยร่วม)

มือถือ :  089-5572621
โทรศัพท์ :  053-847564
E-mail : Ariyasv@hotmail.com
การศึกษา
– ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต (สังคมศาสตร์) คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (หลักสูตรนานาชาติ)
– ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การพัฒนาสังคม) คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
– ศิลปศาสตรบัณฑิต (ฝรั่งเศส) คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปกร

Line2

อาจารย์ ดร.อุษามาศ  เสียมภักดีAj4
(นักวิจัยร่วม)

มือถือ :  081-5958873
E-mail : UsamardSiampukdee@gmail.com
การศึกษา
– Doctor of Philosophy (Politics and International Studies) University of Leeds, United Kingdom (ทุนHarvard Yenching Institute)
– ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การเมืองและการปกครอง) คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ทุน SYLFF – Tokyo Foundation)
– ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์) คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Line2

อาจารย์ ดร.นันทนภัส  แสงฮอง
Aj5(นักวิจัยร่วม)

มือถือ :  093-1843290
E-mail :  nanna-s@hotmail.com
การศึกษา
– Doctor of Philosophy (Educational Policy Studies) University of Illinois at Urbana-Champaign, USA
– M.A. Educational Policy Studies, University of Illinois at Urbana-Champaign, USA
– บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ) มหาวิทยาลัยแม่โจ้

Line2

นางสาวพงศ์สุดา  กาศยปนันท์
(ผู้ช่วยนักวิจัย)

มือถือ :  080-5012457
โทรศัพท์ :  053-942651 ต่อ 2590IMG_1580
E-mail :  Ice.pongsuda@gmail.com
การศึกษา
– ศิลปศาสตรบัณฑิต (ปรัชญา)  คณะมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่