รวมตำราและบทความวิชาการที่เกี่ยวข้องกับศูนย์พหุวัฒนธรรมและนโบบายการศึกษา

(สามารถดาวน์โหลดได้)

1. Learning to be alive The education of migrant worker children on the Thai-Burma border By Nongyao Nawarat

2. Negotiating curricula for Burma migrant schooling in Thailand By Nongyao Nawarat

3. Reconstructing Gender Identity for Political Participation Hill Tribe Women in Northern Thailand By Nongyao Nawarat

4. Thailand education policy for migrant children from Burma By Nongyao Nawarat

5. THAI HIGHER EDUCATION REFORM A NEW FUNDING FRAMEWORK (Saenghong Nannaphat)

6. Rethinking Institutional Responses to the 1997 Economic Crisis A Survival Crisis for Marginalized Workers in Thailand By Nongyao Nawarat

7. Thailand policy on migrant education patterns of words and outcomes By Nongyao Nawarat

8. การศึกษาในมุมมองสตรีนิยม นงเยาว์ เนาวรัตน์

9. การศึกษาระบบโรงเรียน การสร้างตัวตนและความเป็นอื่นของผู้หญิง นงเยาว์ เนาวรัตน์

10. เพศสภาวะและการเมืองเรื่องธรรมภิบาล (Gender and politics of Good Governance) นงเยาว์ เนาวรัตน์

11. สิทธิการศึกษาของเด็กต่างวัฒนธรรม

12. Schooling and Activism in a Zone of Exception Migrant Learning Centres on the Thai – Burma Border By Nongyao Nawarat

13. ก้าวผ่านการเข้าถึง การเมืองการศึกษาของผู้หญิงในประเทศกำลังพัฒนา นงเยาว์ เนาวรัตน์

14. International Workshop on Gender Migrant Workers and Citizenship in Greater Mekong Sub-region Economic and Political Perspectives for a World in Crisis. Dr. Kyoko Kusakabe, Prof. Ruth Pearson

15. Status of Women Profession – Gender Equality of Judicial Occupation in Thailand. Usamard Siampuldee

16. Dance or Change Your Religion Conservation of Dance Music “Awhui” and Ethnic Identity Among Lahu Na Shehleh of Northern Thailand. Jaquetta Hill, Nannaphat Saenghong, and Kate Grim-Feinberg

17. การผลิตครูสู่ห้องเรียนพหุวัฒนธรรม

18. การจัดการศึกษารูปแบบทวิภาษา: เพื่อความเป็นพหุนิยม หรือ เพื่อการกลืนกลาย

19. การจัดการศึกษาในโรงเรียนพหุวัฒนธรรม

20. กลุ่มท้องถิ่นนิยมกับการช่วงชิงพื้นที่ทางการศึกษาในโรงเรียนชายแดนไทย-ลาว

21. ใครคือคนเชียงของ?: ในพื้นที่ประวัติศาสตร์ชายแดน และการพัฒนา

22. อำนาจสมัยใหม่ในเครื่องแบบนักเรียนไทย

23. เกย์กับการช่วงชิงพื้นที่ทางสังคมในสถานที่ทำงาน (The controversy about gay social space in the workplace)