รองศาสตราจารย์ ดร.นงเยาว์นำเสนองาน “พื้นที่ที่สาม ผู้หญิงไทใหญ่และการผลัดถิ่น”

รองศาสตราจารย์ ดร.นงเยาว์ เนาวรัตน์  หัวหน้าศูนย์พหุวัฒนธรรมและนโยบายการศึกษา  สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับเกียรติให้เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเข้าร่วมเวทีประชุมวิชาการระดับชาติ เนื่องในโอกาสครบรอบปีที่ 50 แห่งการสถาปนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ การจัดงานมีขึ้นภายใต้แนว คิด“นิด้า 5 ทศวรรษกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน”  โดยได้เข้าร่วมนำเสนองานทางวิชาการ ด้านพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2559 ของคณะภาษาและการสื่อสารณ   ห้อง4002   ชั้น 4อาคารนวมินทราธิราช   ภายใต้ประเด็นย่อยที่ใช้ชื่อว่า  “สู่ความเท่าเทียมและความยั่งยืนในสังคมและวัฒนธรรม :  เสียงสะท้อนจากภาคสนาม” (Towards Equality and Sustainability in Society and Culture: Some Reflections from the Field)โดยรองศาสตราจารย์ ดร.นงเยาว์ได้มีการนำเสนอ ในหัวข้อ  “พื้นที่ที่สาม ผู้หญิงไทใหญ่และการผลัดถิ่น”  ซึ่งเป็นนำเสนอเรื่องเราจากการที่ได้ลงพื้นที่ภาคสนามไปสัมภาษณ์เด็กหญิงชาวไทใหญ่ ซึ่งเป็นกรณีศึกษา 4 กรณีศึกษา ที่สามารถเป็นผลลัพธ์ในการสะท้อนให้เห็นถึงทิศทางขับเคลื่อนสานฝันสิทธิทางการศึกษาสำหรับบุตรหลานผู้ใช้แรงงานไทใหญ่ที่ได้มีความร่วมมือจากภาคประชาสังคมที่เป็นทั้งผู้กำหนดนโยบาย ผู้ปฏิบัติการในทุกระดับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรพัฒนาเอกชน สถาบันการศึกษา ตัวแทนบุตรหลานและแรงงานข้ามชาติ รวมทั้งผู้มีส่วนได้เสียทั้งในภาครัฐและภาคเอกชนหลากหลายองค์กร ต่างก็ได้เข้ามามีบทบาทหนุนเสริมและสร้างโอกาสในการเข้าถึงสิทธิทางการศึกษาและวัฒนธรรมของบุตรหลานแรงงานไทใหญ่ทั้งในระดับการศึกษาขั้นพื้นที่  โดยได้มีความร่วมมือกับกลุ่มพลังเยาวชนไทใหญ่  (Shan Youth Power) เข้าไปเป็นตัวหนุนเสริมในการสร้างพื้นที่และแรงบันดาลใจในการเรียนรู้ รวมทั้งการหนุนเสริมในส่วนของพลังของอัตลักษณ์ชาติพันธ์ ที่อาจกล่าวได้ว่าตัวตนของพวกเขานั้นยังไม่ถูกกลืนกลายด้วยปฏิบัติการทางการศึกษาของรัฐไทยได้ดีมากนัก  ทั้งนี้การขับเคลื่อนเพื่อสร้างพื้นที่ที่สามดังกล่าวก็เกิดตัวอย่างที่เกิดขึ้นเป็นรูปธรรมในส่วนของท้องถิ่นที่มีการขับเคลื่อนภาคประชาสังคมในด้านการศึกษาจากหลายภาคส่วนอยู่แล้วและการทำงานนครั้งนี้ก็เพื่อหวังเป็นแนวร่วมที่คอบสร้างแรงกระเพื่อมในการผลักดันในระดับนโยบายต่อไป

 

12935273_1018856848194233_827703791_n

ภาพรองศาสตร์จารย์ ดร.นงเยาว์ กำลังนำเสนอประเด็น “พื้นที่ที่สาม ผู้หญิงไทใหญ่และการผลัดถิ่น”

ในงานเดียวกันนี้ก็ได้มีการนำเสนองานจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเช่นเดียวกัน ทั้งจาก ศาสตราจารย์ ดร. ธีรพันธ์ เหลืองทองคำ จากาภาควิชาภาษาศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งได้มีการนำเสนองานผ่านประเด็น “รู้จักและเข้าใจตัวตนของเรา ก่อนพัฒนาเราได้ไหม” โดยได้มีการนำเสนองานวิจัยที่เกี่ยวกับการจัดทำบทเรียน e-Learning “แบบฝึกอิเล็กทรอนิกส์เพื่อแก้ไขปัญหาการอ่านออกเสียงและการพูดภาษาไทยไม่ชัด”ซึ่งเป็นชุดแบบฝึกภาษาไทยอิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วยแผ่น ดี.วี.ดี. เกมคอมพิวเตอร์หรรษาปัญญา และคู่มือการเล่นเกมคอมพิวเตอร์เพื่อฝึกภาษา ที่จะช่วยพัฒนาการพูดและอ่านออกเสียงภาษาไทยให้ดีขึ้น สามารถเชื่อมโยงระหว่างการสะกดคำกับการออกเสียงคำ  โดยได้มีการลงพื้นที่เก็บข้อมูลภาคสนามจากโรงเรียนพระปริยัติธรรม ในเขตอำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยา   อีกงานวิจัยใช้ชื่อว่า หัตถานารีอาเซียน  : ผ้าทอมือของกลุ่มชาติพันธ์ไท-ลาว และกะเหรี่ยงโป อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี  ซึ่งได้มีการบูรณาการความรู้ด้านภาษา ผ้า และการอพยพย้ายถิ่น  โดยโครงการวิจัยนี้ เป็นส่วนหนึ่งเพื่อ ร่วมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ2 เมษายน 2558 ที่ผ่านมา

นอกจากนี้ยังได้มีการนำเสนองานจากทางผู้ทรงคุณวุฒิภายในของคณะภาษาและการสื่อสาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  ในหัวข้อ “ว่าด้วยเรื่องวิถีการสอนที่เน้นบริบทสังคมและวัฒนธรรม” จากทาง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศักดิ์สิทธิ์ เพิ่มบุญ  คณบดี คณะ ภาษาและการสื่อสาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์    และในหัวข้อ “อำนาจ การพัฒนา และความเท่าเทียมในยุคปลายสมัยใหม่” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาวิตรี คทวณิช เป็นผู้นำเสนอ      โดยได้มี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิริจิต สุนันต๊ะ  จากสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล  เป็นผู้ร่วมให้ความเห็นในภาพรวมต่อการนำเสนองานทางวิชาการจากทั้งทางผู้ทรงคุณวุฒิภายในและภายนอก ในการจัดประชุมวิชาการในหัวข้อทั้งหมดดังกล่าว

12970423_1018901811523070_1093142039_o

ภาพรองศาสตราจารย์ ดร.นงเยาว์ ถ่ายภาพร่วมกับรุ่นน้องเมื่อครั้งเรียนที่อังกฤษ

Leave Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น