นักศึกษาปริญญาเอก สาขาการศึกษา วิชาเอกพหุวัฒนธรรมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มช. ร่วมกับศูนย์พหุวัฒนธรรมและนโยบายการศึกษาจัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับคณะครูและผู้บริหารโรงเรียนเทศบาลวัดเกตการาม

เมื่อวันเสาร์ที่ 28 และวันอาทิตย์ที่ 29 กรกฎาคม 2559 ที … อ่านเพิ่มเติม นักศึกษาปริญญาเอก สาขาการศึกษา วิชาเอกพหุวัฒนธรรมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มช. ร่วมกับศูนย์พหุวัฒนธรรมและนโยบายการศึกษาจัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับคณะครูและผู้บริหารโรงเรียนเทศบาลวัดเกตการาม