Location

สถานที่ตั้งสำนักงาน
ศูนย์พหุวัฒนธรรมและนโยบายการศึกษา สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ชั้นที่ 2)
เลขที่  239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์: 053-944219  ต่อ 2560   โทรสาร: 053-944219 

E-mail: nyayee@hotmail.com

แผนที่

Map