logo1

…….ตราสัญลักษณ์ของศูนย์พหุวัฒนธรรมและนโยบายการศึกษา เป็นภาพผู้คนจับมือกันเป็นวงกลม ซึ่งแสดงถึงการเกาะเกี่ยวกันอย่างเหนียวแน่นของผู้คนภายใต้ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและความสามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของผู้คน และมีตัวหนังสือภาษาเมืองตรงกลาง ซึ่งแปลว่า “สตรีล้านนา” เป็นการให้เกียรติศูนย์สตรีศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เนื่องจากศูนย์พหุวัฒนธรรมและนโยบายการศึกษา มีจุดกำเนิดจากศูนย์สตรีศึกษาและพัฒนามาจนถึงปัจจุบัน