คุณ Angela Potter พบปะหัวหน้าศูนย์ฯ

001

วัน ศุกร์ ที่  2 ตุลาคม 2558   เวลา 15.00 น. ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  รองศาสตราจารย์ ดร.นงเยาว์ เนาวรัตน์  หัวหน้าศูนย์พหุวัฒนธรรมและนโยบายการศึกษา   สถาบันวิจัยสังคม  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ให้การต้อนรับ คุณ Angela Potter  หัวหน้าผู้บริหาร Editorial Support and Production Project Development and Support Division  จาก Washington DC ประเทศสหรัฐอเมริกา  การพบปะในครั้งนี้สืบเนื่องจากการลงพื้นที่เก็บข้อมูลของคุณ Angela Potter  เพื่อวางแผนโครงการวิจัยและขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก องค์กรเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐฯ (USAID) ในการขับเคลื่อนการพัฒนาในมิติด้านต่างๆ

รองศาสตราจารย์ ดร.นงเยาว์ เนาวรัตน์ ในฐานะกรรมการบริหารงานโครงการSAPAN ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการที่เคยได้รับการสนับสนุนจาก องค์กรเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐฯ (USAID)   ได้ให้ข้อมูลการทำงานและร่วมแลกเปลี่ยนการทำงาน กับคุณAngela Potter  อีกทั้งยังได้แนะนำศูนย์พหุวัฒนธรรมและนโยบายการศึกษา ในฐานะศูนย์ที่จะพัฒนาไปสู่ศูนย์แห่งความเป็นเลิศของมหาวิยาลัย เพื่อที่ว่าในโอกาสภายภาคหน้าจะได้ร่วมงานกันในเชิงนโยบายในการขับเคลื่อนการพัฒนาในทุกๆด้าน เพื่อความเท่าเทียมกันของคนในสังคมต่อไป

Leave Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น