ความก้าวหน้าเขตวัฒนธรรมพิเศษ

11
วันที่  11   ตุลาคม  2558   ณ.ห้อง 4504  อาคาร 4   คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นักศึกษาปริญญาเอก  สาขาวิชา พหุวัฒนธรรมศึกษา   รุ่นที่ จำนวน 5 ท่าน  เข้ารับฟังการบรรยายในหัวข้อ เขตวัฒนธรรมพิเศษ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญชีวัน บัวแดง  คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  โดยได้ร่วมพูดคุย แลกเปลี่ยนในประเด็นการจัดการวัฒนธรรม ในกรอบของแนวนโยบายภาครัฐที่มีการเปิดพื้นที่ให้ชุมชนได้จัดการตนเอง  เช่น มติครม. 3 ส.ค. 53  เรื่องแนวนโยบายในการฟื้นฟูวิถีชีวิตชาวกะเหรี่ยง และกฎหมายที่มีความเกี่ยวข้องกับประเด็นดังกล่าว ในการนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.นงเยาว์  เนาวรัตน์  หัวหน้าศูนย์พหุวัฒนธรรมและนโยบายการศึกษา ได้ร่วมแลกเปลี่ยนในประเด็นการกักขังภาพลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่มีส่วนซ้อนทับกันกับเขตวัฒนธรรมพิเศษ
นอกจากนี้แล้วผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญชีวัน บัวแดง ยังชี้ให้เห็นถึงข้อจำกัดของแนวนโยบายนี้ ตลอดจนเสนอแนวทางการขับเคลื่อนงานภายใต้นโยบายของชาติ  และการสร้างความเข้มแข็งในกับชุมชนเพื่อสร้างเขตวัฒนธรรมพิเศษให้มีความเข้มแข็ง
44แสดงแผนที่เขตวัฒนธรรมพิเศษ
33ร่วมวิพากษ์ข้อดีข้อด้อยของการดำเนินงานที่ผ่านมา

22ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญชีวัน บัวแดง บรรยายถึงเขตวัฒนธรรมพิเศษ

Leave Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น