การดำเนินงานของศูนย์ฯมีขอบเขตเนื้อหาการดำเนินงานวิจัย การสอน และบริการวิชาการ ในประเด็นดังต่อไปนี้

1. นโยบายการศึกษาด้านสิทธิทางภาษา ลีลาชีวิต และวัฒนธรรมการเรียนรู้ของเด็กชายขอบกลุ่มต่างๆ ทั้งระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและอุดมศึกษา
2. โอกาสทางการศึกษาของเด็กชายขอบกลุ่มต่างๆ ทั้งระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและอุดมศึกษา
3. รูปแบบการจัดการศึกษาและการเรียนรู้จากฐานภาษาแม่และทวิภาษา
4. สิทธิและกลไกการมีส่วนร่วมของชุมชนพื้นถิ่นและชุมชนทางวัฒนธรรมในการกำกับความรู้ในสถานศึกษา
5. วัฒนธรรมโรงเรียนและอำนาจครูในหลักสูตรแฝง (Hidden Curriculum) ความรู้สาธารณะและการต่อรองทางวัฒนธรรมผู้เรียนและชุมชน
6. ศาสตร์การสอนเชิงวิพากษ์ สิทธิเสียง (Voices)  และการกำหนดตัวตนของผู้เรียนที่มีความหลากหลายทางเพศ และกลุ่มวัฒนธรรมต่างๆ การอิทธิพลภาษา วิธีคิด และลีลาการเรียนรู้ของผู้เรียน
8. การเตรียมครูให้เป็นนักปฏิบัติการทางพหุวัฒนธรรม
9. สร้างพื้นที่ที่สาม (Third space) ในสถาบันการศึกษาร่วมกับผู้เรียน ผ่านการสานเสวนา
10. ส่งเสริมชุมชนสืบค้นและบูรณาการทุนความรู้และทุนทางวัฒนธรรมของชุมชนผู้เรียน อาทิ เด็กข้ามชาติและเด็กกลุ่มชาติพันธุ์ เข้าสู่การเรียนรู้ในห้องเรียน
11. ถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัยและบริการไปสู่การเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญาเอก โดยมีคณะที่มีหลักสูตรการเรียนการสอนที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของศูนย์คือ คณะศึกษาศาสตร์ รัฐศาสตร์  และคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่