ก้าวต่อไปของการศึกษา แม่สอด – เมียวดี

01

ศูนย์พหุวัฒนธรรมและนโยบายการศึกษา สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย นายนพดล อยู่พรหมแดน  นักวิชาการศูนย์ฯ มีโอกาสเข้าร่วมโครงการประชุม “สรุปบทเรียนและก้าวต่อไปจากการเชื่อมโยงการศึกษาแม่สอด – เมียวดี”  วันพฤหัสบดีที่ 26 ถึง วันศุกร์ 27 พฤศจิกายน 2558 ณ วัฒนาวิลเลท รีสอร์ท อ.แม่สอด จ.ตาก ภายใต้ชุดโครงการพัฒนาแนวทางและรูปแบบการจัดการศึกษาที่เหมาะสมกับผู้มีปัญหาสถานะบุคคลและแรงงานข้ามชาติ (ศสร.) ดำเนินงานโดย มูลนิธิเพื่อเยาวชนชนบทร่วมกับมูลนิธิช่วยไร้พรมแดน โดยการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดทำโครงการการเชื่อมโยงการศึกษาแม่สอด-เมียวดีขึ้น มีเป้าหมายเพื่อให้บุตรหลานแรงงานข้ามชาติจากประเทศเมียนมาที่เรียนในศูนย์การเรียน สามารถนำวุฒิการศึกษากลับเข้าไปเรียนต่อได้เมื่อต้องกลับบ้านและเป็นความสอดคล้องเชื่อมโยงกันในประชาคมอาเซียนด้านการศึกษาและวัฒนธรรมอีกด้วยโดยได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานด้านการศึกษาในพื้นที่แม่สอดและจังหวัดตาก และเป็นการทำงานร่วมกันกับเขตการศึกษาเมืองเมียวดี(Myawaddy Township Education Center) รัฐกระเหรี่ยง ประเทศเมียนมา โดยได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานต้นสังกัดทุกระดับและองค์การยูนิเซฟ ประเทศเมียนมา

ขณะนี้โครงการฯ ได้พัฒนาแนวทางการเชื่อมโยงการศึกษาไทย – เมียนมา ในพื้นที่นำร่องอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ประเทศไทยกับเมืองเมียวดี รัฐกระเหรี่ยง ประเทศเมียนมา มีผลการดำเนินงานร่วมกันที่เป็นรูปธรรมแล้ว โดยศูนย์การเรียนรู้ในอำเภอแม่สอด สามารถใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานนอกระบบ (Non-formal Primary Education – NFPE) ของประเทศเมียนมา มาจัดการเรียนการสอนในศูนย์การเรียนได้ มูลนิธิช่วยไร้พรมแดน มูลนิธิเพื่อเยาวชนชนบท โดยการสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)ร่วมกับ องค์การยูเนสโก กรุงเทพมหานคร และเขตการศึกษาเมืองเมียวดีจึงกำหนดจัดประชุมนำเสนอผลการดำเนินงานและบทเรียนการทำงานร่วมกันและหารือแนวทางการทำงานในอนาคตร่วมกันทั้งในระดับพื้นที่และระหว่างสองประเทศต่อไป การจัดการประชุมมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
1. เพื่อแลกเปลี่ยนการจัดการศึกษาสำหรับเด็กต่างชาติในประเทศไทย และการจัดการศึกษาให้แก่เด็กตกหล่นในประเทศเมียนมาและภูมิภาคอาเซียน
2.เพื่อสรุปบทเรียนการเชื่อมโยงการศึกษาระหว่างกันในพื้นที่แม่สอด จังหวัดตาก ประเทศไทย และเมืองเมียวดี รัฐกระเหรี่ยง ประเทศเมียนมา
3.เพื่อแลกเปลี่ยนมุมมอง สร้างความสัมพันธ์ระหว่างกัน และหารือแนวทางการพัฒนาการเชื่อมโยงการศึกษาระหว่างประเทศไทยและเมียนมาในอนาคต

02

ร่วมบันทึกภาพหลังจากเสร็จการเสวนา

03

การแสดงของนักเรียนจากศูนย์การเรียนในอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

Leave Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น