กิจกรรมแนะนำโครงการในพื้นที่วิจัย

กิจกรรมแนะนำโครงการในพื้นที่วิจัย: โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว เทศบาลนครแม่สอด จ.ตาก

กิจกรรมแนะนำโครงการในพื้นที่วิจัย: โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว จ.เชียงใหม่

กิจกรรมแนะนำโครงการในพื้นที่วิจัย: โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ เทศบาลเวียงเชียงของ จ. เชียงราย