กิจกรรมของเรา

 

กึ่งศตวรรษเปาโล แฟร์ แด่ผู้ถูกกดขี่ในระบบการศึกษาไทย

นักศึกษาปริญญาเอก สาขาการศึกษา วิชาเอกพหุวัฒนธรรมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มช. ร่วมกับศูนย์พหุวัฒนธรรมและนโยบายการศึกษาจัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับคณะครูและผู้บริหารโรงเรียนเทศบาลวัดเกตการาม

รศ.ดร นงเยาว์ เนาวรัตน์ หัวหน้าศูนย์พหุวัฒนธรรมและนโยบายการศึกษา ได้ให้การต้อนรับผศ. อรรถพล อนันตวรสกุล ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่่ยั่งยืน

การประชุมระดับชาติ: การศึกษาที่เคารพทุกคนและให้การคุ้มครองโดยปราศจากการแบ่งแยก

เวทีระดับชาติครั้งที่ 3 ขบวนผู้หญิงปฏิรูปประเทศไทย – WeMove

พลเรียนเสวนาครั้งที่ 8 “การศึกษาในสังคมหลังสมัยใหม่”

กระบวนวิชาพหุวัฒนธรรมศึกษา (100310) จัดการบรรยายพิเศษให้กับนักศึกษา

รองศาสตราจารย์ ดร.นงเยาว์นำเสนองาน “พื้นที่ที่สาม ผู้หญิงไทใหญ่และการผลัดถิ่น”

งานเสวนา”การศึกษามีไว้ทำไมในศตวรรษที่ 21″

บันทึก ข้อตกลง (MOU)ว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการโครงการ พัฒนาหลักสูตรความอ่อนไหวทางวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัย ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เวทีระดมความคิดเห็นในหัวข้อ “การศึกษากับรัฐธรรมนูญ”

สัมมนาเชิงปฏิบัติการและเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความเท่าเทียมยุติธรรมเพื่อยุติธรรมความรุนแรงต่อผู้หญิง เด็ก และ LGBTI

โครงการเวทีเสวนาวิชาการ หัวข้อ “พหุวัฒนธรรมเชิงวิพากษ์ในบริบทโลกศตวรรษที่ 21”

นำเสนองานวิชาการ Ten year on : A case study of migrant education in urban Chiang Mai

โครงการ ศึกษาประวัติศาสตร์ชุมชน เพื่อบูรณาการเข้าสู่พิพิธภัณฑ์มีชีวิต(ชุมชนวัดเกต)

หมอฟันธรรมดา สำหรับคนพิเศษ ปี 2

ให้การต้อนรับผู้แทนจาก International Republican Institute (IRI)

เสวนา “เด็กชายขอบในกรอบการศึกษา”

ให้การต้อนรับ Dr.Thang Leng Leng

เครือข่ายภาคประชาสังคมเพื่อความเสมอภาคระหว่างเพศ

ประสบการณ์การจัดการศึกษาบนฐานวัฒนธรรม

ความก้าวหน้าเขตวัฒนธรรมพิเศษ

LGBT ในพหุวัฒนธรรมศึกษา

คุณ Angela Potter พบปะหัวหน้าศูนย์ฯ

Multied ประสานความร่วมมือ ม.พายัพ

เรียนรู้ ณ ศูนย์สตรีศึกษา มช.

เรียนรู้วัฒนธรรมความพิการ ณ. Global Campuses เชียงใหม่

ล้านนาคดีศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 1

สร้างความร่วมมือกับ IMPECT

สร้างความร่วมมือกับโรงเรียนจิตต์ภักดี

โครงการพัฒนาหลักสูตรความอ่อนไหวทางวัฒนธรรมระดับปฐมวัย จังหวัดเชียงใหม่

ก้าวต่อไปของการศึกษา แม่สอด – เมียวดี

เวทีนำเสนอบทเรียนพื้นที่ปฏิบัติการที่ดีด้านการจัดการศึกษาของชาวกะเหรี่ยง

การเข้า(ไม่)ถึง สิทธิทางการศึกษาและวัฒนธรรมของเด็กข้ามชาติ

ศูนย์การเรียนวัดป่าเป้า

สมาคมศูนย์รวมการศึกษาและวัฒนธรรมของขาวไทยภูเขาในประเทศไทย

โรงเรียนจิตต์ภักดี