การเข้า(ไม่)ถึง สิทธิทางการศึกษาและวัฒนธรรมของเด็กข้ามชาติ

b

วันที่ 16 ตุลาคม 2558  ศูนย์พหุวัฒนธรรมและนโยบายการศึกษา สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.นงเยาว์  เนาวรัตน์   ได้ร่วมมือกับกลุ่มเยาวชนไทใหญ่ (Shan Youth Power) จัดโครงการสัมมนาวิชาการเรื่อง การเข้า(ไม่)ถึง สิทธิทางการศึกษาและวัฒนธรรมของเด็กข้ามชาติ  ณ.ห้องประชุมฝ้ายคำ  สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.อาวรณ์  โอภาสพัฒนกิจ  รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มาเป็นประธานในพิธีเปิด ทั้งนี้เพื่อวัตถุประสงค์หลักๆ 2 ประการคือ

  1. เพื่อทบทวนโอกาสการเข้าถึงสิทธิทางการศึกษาและวัฒนธรรมของเด็กข้ามชาติ ในเชียงใหม่ ตั้งแต่รัฐไทยประกาศนโยบายการศึกษาถ้วนหน้า ปี 2547
  2. สร้างข้อเสนอเชิง นโยบายระดับพื้นที่เพื่อขับเคลื่อนสานฝันให้เด็กข้ามชาติเข้าถึงการศึกษาและพหุวัฒนธรรม ทั้งระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน อาชีวะศึกษาและอุดมศึกษา

กิจกรรมในช่วงแรกได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.บุบผา อนันต์สุชาติกุล และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญชีวัน บัวแดง มาชวนคิด ทบทวนในประเด็น ย้อนคิดสิทธิทางการศึกษาและวัฒนธรรมของเด็กข้ามชาติ (ไทใหญ่) ต่อด้วยกิจกรรม อ่านเสียงเด็กข้ามชาติผ่านหนังสั้น  (ชมหนังสั้น 3 เรื่อง) เพื่อสะท้อนปัญหาที่เด็กกำหลังเผชิญอยู่ด้วยกระบวนการที่เด็กนำเสนอผ่านหนังสั้นที่ช่วยกันจัดทำขึ้นมา โดยมีวิทยากรผู้ร่วมเสวนาได้แก่ อาจารย์สันติภาพ  อินกองงาม  อาจารย์ศรายุทธ  เอี่ยมเอื้อยุยทธ  นายธีรพงษ์  ภักดีสาร  ผอ.อภิชาติ  วงศ์คีรี   ดำเนินรายการ โดย  อาจารย์เชษฐภูมิ  วรรณไพศาล

กิจกรรมในช่วงบ่ายเป็นการเสวนาการขับเคลื่อนนโยบายระดับพื้นที่เพื่อสานฝันสิทธิทางการศึกษาและวัฒนธรรมของเด็กข้ามชาติระดับอุดมศึกษา : มุมมองจากชุมชนคนข้ามชาติ  โดย รศ.ดร. นงเยาว์  เนาวรัตน์ เป็นผู้นำการเสวนา และมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญชีวัน บัวแดง เป็นผู้ดำเนินรายการ ในการสะท้อนประเด็นดังกล่าวมี คุณอ่อมฟ้า ดอยลาย  กลุ่มพลังเยาวชนไทใหญ่ (Shan Youth Power) และผู้แทนกลุ่มเยาวชนมาร่วมพูดคุยประกอบไปด้วย น้องห่าน ลุงยอด  น้องอร เงินยอด  และน้องนิจ  นิรันดร์

และในช่วงท้ายของการสัมมนาเป็นกิจกรรมเสวนาเรื่อง การขับเคลื่อนนโยบายระดับพื้นที่เพื่อสานฝันสิทธิทางการศึกษาและวัฒนธรรมของเด็กข้ามชาติระดับอุดมศึกษา: มุมมองจากสถานศึกษา  ได้รับเกียรติจาก อ.ดร. อุษามาศ เสียมภักดี  เป็นผู้ดำเนินรายการ  โดยมีวิทยากรร่วมเสวนา ประกอบไปด้วย อาจารย์ไพสิฐ พาณิชย์กุล  ผศ.ดร.สัญลักข์ ปัญวัฒนลิขิต  ดร.สมบูรณ์ ปัญญาคม  ผศ.ดร. ศักราช ฟ้าขาว   นายนัทพล พงศธรวิสุทธิ์  อาจารย์ชวาล  มาลีหอม และ ผอ.ประเวทย์  สันยาย

ในการสัมมนาครั้งนี้ได้ข้อสรุปร่วมกันว่าจะต้องมีการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงในระดับนโยบาย มีการรวมกลุ่มเครือข่ายการทำงานที่ชัดเจนมายิ่งขึ้น เพื่อเร่งจัดทำเชียงใหม่โมเดลในด้านการจัดการศึกษาให้กับเด็กข้ามชาติ รวมทั้งสร้างความเข้าใจในมิติความหลากหลายทางวัฒนธรรมด้วย

h

การขับเคลื่อนนโยบายระดับพื้นที่เพื่อสานฝันสิทธิทางการศึกษา
และวัฒนธรรมของเด็กข้ามชาติระดับอุดมศึกษา: มุมมองจากสถานศึกษา

01ผู้แทนจากมหาวิทยาลัยพายัพ ดร.สมบูรณ์ ปัญญาคม ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์

gการเสวนาการขับเคลื่อนนโยบายระดับพื้นที่เพื่อสานฝันสิทธิทางการศึกษา
และวัฒนธรรมของเด็กข้ามชาติระดับอุดมศึกษา : มุมมองจากชุมชนคนข้ามชาติ


dผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญชีวัน บัวแดง

cรองศาสตราจารย์ ดร.บุบผา อนันต์สุชาติกุล

aรองศาสตราจารย์ ดร.นงเยาว์  เนาวรัตน์ กล่าวรายงานต่อประธาน

e การเสวนาในช่วง อ่านเสียงเด็กข้ามชาติผ่านหนังสั้น

Leave Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น