การเขียนแผนจัดประสบการณ์เรียนรู้: โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว เทศบาลนครแม่สอด จ.ตาก

การเขียนแผนจัดประสบการณ์การเรียนรู้พหุวัฒนธรรมศึกษา จำนวน 2 หน่วยการเรียนรู้

การจัดหาและผลิตสื่อ

การจัดประสบการณ์การเรียนรู้:หน่วยการเรียนรู้ “บ้านของเราชาวพหุวัฒนธรรม” และการประชุมทบทวนหลังการดำเนินการ

การจัดประสบการณ์การเรียนรู้:หน่วยการเรียนรู้ “กินอยู่อย่างเราชาวพหุวัฒนธรรม” และการประชุมทบทวนหลังการดำเนินการ