การเขียนแผนจัดประสบการณ์เรียนรู้: โรงเรียนอนุบาลตำบลเวียงเชียงของ อ.เชียงของ จ.เชียงใหม่

การเขียนแผนจัดประสบการณ์เรียนรู้: โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเจดีย์เวียงเชียงของ อ.เชียงของ จ.เชียงใหม่

ประมวลสื่อและการกิจกรรมการจัดประสบการณ์เรียนรู้พหุวัฒนธรรมศึกษาสำหรับนักเรียนปฐมวัยในพื้นที่ชายขอบ อายุ 4-5 ปี: หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 “วัฒนธรรมของเรา”

 • กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ เต้นเพลงภาษาเมือง ภาษาม้ง และภาษาลาว
 • สื่อกิจกรรมเสริมประสบการณ์
 • กิจกรรมเสริมประสบการณ์: ผู้ปกครองของเด็กชาติพันธุ์ม้งเป็นวิทยากรสอนวัฒนธรรมชาติพันธุ์ม้ง
 • กิจกรรมเสริมประสบการณ์: ผู้ปกครองของเด็กชาติพันธุ์ขมุเป็นวิทยากรสอนวัฒนธรรมชาติพันธุ์ขมุ
 • กิจกรรมเสริมประสบการณ์: ผู้ปกครองของเด็กชาติพันธุ์ลาวเป็นวิทยากรสอนวัฒนธรรมชาติพันธุ์ลาว
 • กิจกรรมสร้างสรรค์
 • กิจกรรมเกมการศึกษา
 • กิจกรรมกลางแจ้ง
 • กิจกรรมเสรี

ประมวลสื่อและการกิจกรรมการจัดประสบการณ์เรียนรู้พหุวัฒนธรรมศึกษาสำหรับนักเรียนปฐมวัยในพื้นที่ชายขอบ อายุ 4-5 ปี หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 “อำเภอของเรา”

 • กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ
 • กิจกรรมเสริมประสบการณ์: เรียนรู้อำเภอเชียงของของเราในสถานที่จริงเรียนรู้แหล่งท่องเที่ยว ศาสนาและประเพณี อาชีพ ภูมิศาสตร์และสถานที่ ของอำเภอเชียงของ
 • กิจกรรมสร้างสรรค์
 • กิจกรรมเสรี
 • กิจกรรมเกมการศึกษา