การเขียนแผนจัดประสบการณ์เรียนรู้: โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

การเขียนแผนจัดประสบการณ์เรียนรู้: โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

การจัดหาและผลิตสื่อ

ประมวลภาพการจัดประสบการณ์เรียนรู้พหุวัฒนธรรมศึกษา

PLC (Professional Learning Communities) ร่วมกับหัวหน้าสถานศึกษา คณะครู ผู้บริหาร และนักวิจัยในโครงการ